java设计模式示例

设计模式(Design pattern)

使用设计模式是为了可重用代码、让代码更容易被他人理解、保证代码可靠性、可维护性。

设计模式的原则

"开-闭"原则

就是说模块应对扩展开放,而对修改关闭

里氏代换原则

如果调用的是父类的话,那么换成子类也完全可以运行。

合成复用原则

就是说要少用继承,多用合成关系来实现。在Java中,应尽量针对Interface编程,而非实现类。

依赖倒转原则

抽象不应该依赖于细节,细节应当依赖于抽象。

要针对接口编程,而不是针对实现编程。

传递参数,或者在组合聚合关系中,尽量引用层次高的类。

接口隔离原则

定制服务的例子,每一个接口应该是一种角色,不多不少,不干不该干的事,该干的事都要干

迪米特法则

最少知识原则。不要和陌生人说话。


创建模式实例

1.工厂方法模式(Factory Method)  将程序中创建对象的操作,单独出来处理,创建一个产品的工厂接口,把实际的工作转移到具体的子类。大大提高了系统扩展的柔性,接口的抽象化处理给相互依赖的对象创建提供了最好的抽象模式。

 1. public class TestFactoryMethod {  
 2.   
 3. public static void main(String[] args) {  
 4.   
 5. AnimalFactory af=new DogFactory();  
 6.   
 7. Animal1 a=af.getAnimal();  
 8.   
 9. }  
 10.   
 11. }  
 12.   
 13. abstract class Animal1{}  
 14.   
 15. class Dog1 extends Animal1{}  
 16.   
 17. class Cat1 extends Animal1{}  
 18.   
 19.   
 20.   
 21. abstract class AnimalFactory{  
 22.   
 23. public abstract Animal1 getAnimal();  
 24.   
 25. }  
 26.   
 27. class DogFactory extends AnimalFactory{  
 28.   
 29. public Animal1 getAnimal(){  
 30.   
 31. System.out.println("Dog");  
 32.   
 33. return new Dog1();  
 34.   
 35. }  
 36.   
 37. }  
 38.   
 39. class CatFactory extends AnimalFactory{  
 40.   
 41. public Animal1 getAnimal(){  
 42.   
 43. System.out.println("Cat");  
 44.   
 45. return new Cat1();  
 46.   
 47. }  
 48.   
 49. }   

 

2.抽象工厂模式(Abstract Factory) 针对多个产品等级的情况,而工厂方法模式针对单一产品等级的情况。
 1. import java.awt.*;  
 2.   
 3. import javax.swing.*;  
 4.   
 5. import java.awt.event.*;  
 6.   
 7. public class TestAbstractFactory {  
 8.   
 9. public static void main(String[] args) {  
 10.   
 11. GUIFactory fact=new SwingFactory();  
 12.   
 13. Frame f=fact.getFrame();  
 14.   
 15. Component c1=fact.getButton();  
 16.   
 17. Component c2=fact.getTextField();  
 18.   
 19.   
 20.   
 21. f.setSize(500,300);  
 22.   
 23. f.setLayout(new FlowLayout());  
 24.   
 25. f.add(c1);  
 26.   
 27. f.add(c2);  
 28.   
 29. f.setVisible(true);  
 30.   
 31.   
 32.   
 33. f.addWindowListener(new WindowAdapter(){  
 34.   
 35. public void windowClosing(WindowEvent e){  
 36.   
 37. System.exit(0);  
 38.   
 39. }  
 40.   
 41. });  
 42.   
 43. }  
 44.   
 45. }  
 46.   
 47. abstract class GUIFactory{  
 48.   
 49. public abstract Component getButton();  
 50.   
 51. public abstract Component getTextField();  
 52.   
 53. public abstract Frame getFrame();  
 54.   
 55. }  
 56.   
 57. class AWTFactory extends GUIFactory{  
 58.   
 59. public Component getButton() {  
 60.   
 61. return new Button("AWT Button");  
 62.   
 63. }  
 64.   
 65. public Frame getFrame() {  
 66.   
 67. return new Frame("AWT Frame");  
 68.   
 69. }  
 70.   
 71. public Component getTextField() {  
 72.   
 73. return new TextField(20);  
 74.   
 75. }  
 76.   
 77.   
 78.   
 79. }  
 80.   
 81. class SwingFactory extends GUIFactory{  
 82.   
 83. public Component getButton() {  
 84.   
 85. return new JButton("Swing Button");  
 86.   
 87. }  
 88.   
 89. public Frame getFrame() {  
 90.   
 91. return new JFrame("Swing Frame");  
 92.   
 93. }  
 94.   
 95. public Component getTextField() {  
 96.   
 97. return new JTextField(20);  
 98.   
 99. }  
 100.   
 101. }   
3.单例模式(Singleton) 改善全局变量和命名空间的冲突,可以说是一种改良了的全局变量。这种一个类只有一个实例,且提供一个访问全局点的方式,更加灵活的保证了实例的创建和访问约束。系统中只有一个实例,因此构造方法应该为私有 饿汉式:类加载时直接创建静态实例 懒汉式:第一次需要时才创建一个实例,那么newInstance方法要加同步 饿汉式比懒汉式要好,尽管资源利用率要差。但是不用同步。
 1. public class TestSingleton {  
 2.   
 3. public static void main(String[] args) {  
 4.   
 5.   
 6.   
 7. }  
 8.   
 9. }  
 10.   
 11. class ClassA{ //饿汉式  
 12.   
 13. private static ClassA i=new ClassA();  
 14.   
 15. public static ClassA newInstance(){  
 16.   
 17. return i;  
 18.   
 19. }  
 20.   
 21. private ClassA(){}  
 22.   
 23. }  
 24.   
 25. class ClassB{ //懒汉式  
 26.   
 27. private static ClassB i=null;  
 28.   
 29. public static synchronized ClassB newInstance(){  
 30.   
 31. if (i==null) i=new ClassB();  
 32.   
 33. return i;  
 34.   
 35. }  
 36.   
 37. private ClassB(){}  
 38.   
 39. }   

4.建造模式(Builder) 将一个对象的内部表象和建造过程分割,一个建造过程可以造出不同表象的对象。可简化为模版方法模式.

 1. public class TestBuilder {   
 2.   
 3. public static void main(String[] args) {   
 4.   
 5. Builder b=new BuilderImpl1();   
 6.   
 7. Director d=new Director(b);   
 8.   
 9. Product p=d.createProduct();   
 10.   
 11. }  
 12.   
 13.   
 14.   
 15. }  
 16.   
 17.  interface Builder{   
 18.   
 19. void buildPart1();   
 20.   
 21. void buildPart2();   
 22.   
 23. void buildPart3();   
 24.   
 25. Product getProduct();   
 26.   
 27. }   
 28.   
 29. class BuilderImpl1 implements Builder{  
 30.   
 31.   
 32.   
 33. public void buildPart1() {   
 34.   
 35. System.out.println("create part1");  
 36.   
 37.  }  
 38.   
 39.   
 40.   
 41. public void buildPart2() {   
 42.   
 43. System.out.println("create part2");  
 44.   
 45. }  
 46.   
 47.   
 48.   
 49. public void buildPart3() {   
 50.   
 51. System.out.println("create part3");   
 52.   
 53. }  
 54.   
 55.   
 56.   
 57. public Product getProduct() {   
 58.   
 59. return new Product();   
 60.   
 61. }  
 62.   
 63.   
 64.   
 65. }  
 66.   
 67.   
 68.   
 69. class Director{   
 70.   
 71. Builder b;   
 72.   
 73. public Director(Builder b){   
 74.   
 75. this.b=b;   
 76.   
 77. }   
 78.   
 79. public Product createProduct(){   
 80.   
 81. b.buildPart1(); b.buildPart2();   
 82.   
 83. b.buildPart3();   
 84.   
 85. return b.getProduct();   
 86.   
 87. }  
 88.   
 89.  }   
 90.   
 91. class Product{}   

5.原型模式(ProtoType) 通过一个原型对象来创建一个新对象(克隆)。Java中要给出Clonable接口的实现,具体类要实现这个接口,并给出clone()方法的实现细节,这就是简单原型模式的应用。  浅拷贝:只拷贝简单属性的值和对象属性的地址  深拷贝:拷贝本对象引用的对象,有可能会出现循环引用的情况。可以用串行化解决深拷贝。写到流里再读出来,这时会是一个对象的深拷贝结果。

 1. import java.io.*;  
 2.   
 3. public class TestClonealbe {  
 4.   
 5. public static void main(String[] args) throws Exception {  
 6.   
 7. Father f=new Father();  
 8.   
 9.   
 10.   
 11. User u1=new User("123456",f);  
 12.   
 13. User u2=(User)u1.clone();  
 14.   
 15. System.out.println(u1==u2);  
 16.   
 17. System.out.println(u1.f==u2.f);  
 18.   
 19. }  
 20.   
 21. }  
 22.   
 23. class User implements Cloneable,Serializable{  
 24.   
 25. String password;  
 26.   
 27. Father f;  
 28.   
 29. public User(String password,Father f){  
 30.   
 31. this.password=password;  
 32.   
 33. this.f=f;  
 34.   
 35. }  
 36.   
 37. public Object clone() throws CloneNotSupportedException {  
 38.   
 39. //return super.clone();  
 40.   
 41. ObjectOutputStream out=null;  
 42.   
 43. ObjectInputStream in=null;  
 44.   
 45. try {  
 46.   
 47. ByteArrayOutputStream bo=new ByteArrayOutputStream();  
 48.   
 49. out = new ObjectOutputStream(bo);  
 50.   
 51. out.writeObject(this);  
 52.   
 53. out.flush();  
 54.   
 55. byte[] bs=bo.toByteArray();  
 56.   
 57.   
 58.   
 59. ByteArrayInputStream bi=new ByteArrayInputStream(bs);  
 60.   
 61. in = new ObjectInputStream(bi);  
 62.   
 63. Object o=in.readObject();  
 64.   
 65.   
 66.   
 67. return o;  
 68.   
 69. catch (IOException e) {  
 70.   
 71. e.printStackTrace();  
 72.   
 73. return null;  
 74.   
 75. catch (ClassNotFoundException e) {  
 76.   
 77. e.printStackTrace();  
 78.   
 79. return null;  
 80.   
 81. }  
 82.   
 83. finally{  
 84.   
 85. try {  
 86.   
 87. out.close();  
 88.   
 89. in.close();  
 90.   
 91. catch (IOException e) {  
 92.   
 93. e.printStackTrace();  
 94.   
 95. }  
 96.   
 97. }  
 98.   
 99. }  
 100.   
 101. }  
 102.   
 103. class Father implements Serializable{}  

结构模式 如何把简单的类根据某种结构组装为大的系统 

6.适配器模式(Adapter) 在原类型不做任何改变的情况下,用一个适配器类把一个接口转成另一个接口,扩展了新的接口,灵活且多样的适配一切旧俗。这种打破旧框框,适配新格局的思想,是面向对象的精髓。以继承方式实现的类的 Adapter模式和以聚合方式实现的对象的Adapter模式,各有千秋,各取所长。

 1. public class TestAdapter {  
 2.   
 3. public static void main(String[] args) {  
 4.   
 5. USB mouse=new Mouse();  
 6.   
 7. PC pc=new PC();  
 8.   
 9. //pc.useMouse(mouse);  
 10.   
 11. PS2 adapter=new USB2PS2Adapter(mouse);  
 12.   
 13. pc.useMouse(adapter);  
 14.   
 15. }  
 16.   
 17. }  
 18.   
 19. interface PS2{  
 20.   
 21. void usePs2();  
 22.   
 23. }  
 24.   
 25. interface USB{  
 26.   
 27. void useUsb();  
 28.   
 29. }  
 30.   
 31. class Mouse implements USB{  
 32.   
 33. public void useUsb(){  
 34.   
 35. System.out.println("通过USB接口工作");  
 36.   
 37. }  
 38.   
 39. }  
 40.   
 41. class PC{  
 42.   
 43. public void useMouse(PS2 ps2Mouse){  
 44.   
 45. ps2Mouse.usePs2();  
 46.   
 47. }  
 48.   
 49. }  
 50.   
 51. class USB2PS2Adapter implements PS2{  
 52.   
 53. private USB usb;  
 54.   
 55. public USB2PS2Adapter(USB usb) {  
 56.   
 57. this.usb = usb;  
 58.   
 59. }  
 60.   
 61. public void usePs2(){  
 62.   
 63. System.out.println("把对usePS2的方法调用转换成对useUSB的方法调用");  
 64.   
 65. usb.useUsb();  
 66.   
 67. }  
 68.   
 69. }   

 

7.组合模式(Composite) 把整体和局部的关系用树状结构描述出来,使得客户端把整体对象和局部对象同等看待。

 1. import java.util.*;  
 2.   
 3. public class TestComposite {  
 4.   
 5. public static void main(String[] args) {  
 6.   
 7. Node n1=new LeafNode(3);  
 8.   
 9. Node n2=new LeafNode(4);  
 10.   
 11. Node n3=new LeafNode(6);  
 12.   
 13. Node n4=new LeafNode(5);  
 14.   
 15. Node n5=new LeafNode(2);  
 16.   
 17. Node n6=new LeafNode(9);  
 18.   
 19. Node n7=new LeafNode(12);  
 20.   
 21. Node n8=new LeafNode(7);  
 22.   
 23. Node n9=new LeafNode(8);  
 24.   
 25. Node c1=new CompositeNode(n1,n2,n3);  
 26.   
 27. Node c4=new CompositeNode(n8,n9);  
 28.   
 29. Node c3=new CompositeNode(n5,c4);  
 30.   
 31. Node c2=new CompositeNode(n4,c3);  
 32.   
 33. Node c5=new CompositeNode(n6,n7);  
 34.   
 35. Node root=new CompositeNode(c1,c2,c5);  
 36.   
 37.   
 38.   
 39. System.out.println(root.getValue());  
 40.   
 41. }  
 42.   
 43. }  
 44.   
 45. abstract class Node{  
 46.   
 47. public abstract int getValue();  
 48.   
 49. }  
 50.   
 51. class LeafNode extends Node{  
 52.   
 53. int value;  
 54.   
 55. public LeafNode(int value){  
 56.   
 57. this.value=value;  
 58.   
 59. }  
 60.   
 61. public int getValue(){  
 62.   
 63. return value;  
 64.   
 65. }  
 66.   
 67. }  
 68.   
 69. class CompositeNode extends Node{  
 70.   
 71. private List children=new ArrayList();  
 72.   
 73. public CompositeNode(Node... nodes){  
 74.   
 75. for(Node n:nodes){  
 76.   
 77. children.add(n);  
 78.   
 79. }  
 80.   
 81. }  
 82.   
 83. public int getValue(){  
 84.   
 85. int result=0;  
 86.   
 87. for(Node n:children){  
 88.   
 89. result+=n.getValue();  
 90.   
 91. }  
 92.   
 93. return result;  
 94.   
 95. }  
 96.   
 97.   
 98.   
 99. }   

8.装饰模式(Decorator) 以对客户透明的方式来扩展对象的功能。 用户根据功能需求随意选取组成对象的成分,通过方法的链式调用来实现。 可以给对象动态的增加功能,比继承灵活性更大。

 1. public class TestDecorator {  
 2.   
 3. public static void main(String[] args) {  
 4.   
 5. Teacher t1=new SimpleTeacher();  
 6.   
 7. Teacher t2=new CppTeacher(t1);  
 8.   
 9. Teacher t3=new JavaTeacher(t2);  
 10.   
 11. t3.teach();  
 12.   
 13. //t.teach();  
 14.   
 15. }  
 16.   
 17. }  
 18.   
 19.   
 20.   
 21. abstract class Teacher{  
 22.   
 23. public abstract void teach();  
 24.   
 25. }  
 26.   
 27. class SimpleTeacher extends Teacher{  
 28.   
 29. public void teach(){  
 30.   
 31. System.out.println("Good Good Study, Day Day Up");  
 32.   
 33. }  
 34.   
 35. }  
 36.   
 37. class JavaTeacher extends Teacher{  
 38.   
 39. Teacher teacher;  
 40.   
 41. public JavaTeacher(Teacher t){  
 42.   
 43. this.teacher=t;  
 44.   
 45. }  
 46.   
 47. public void teach(){  
 48.   
 49. teacher.teach();  
 50.   
 51. System.out.println("Teach Java");  
 52.   
 53. }  
 54.   
 55. }  
 56.   
 57. class CppTeacher extends Teacher{  
 58.   
 59. Teacher teacher;  
 60.   
 61. public CppTeacher(Teacher t){  
 62.   
 63. this.teacher=t;  
 64.   
 65. }  
 66.   
 67. public void teach(){  
 68.   
 69. teacher.teach();  
 70.   
 71. System.out.println("Teach C++");  
 72.   
 73. }  
 74.   
 75. }   

9.代理模式(Proxy) 用一个代理对象来作为另一个对象的代理,对客户来说是透明的。 存在一个抽象主题类,具体主题类和代理主题类都继承(实现)抽象主题,代理主题类中的方法会调用具体主题类中相对应的方法。

10.享元模式(Flyweight Pattern) 对象的状态分为内蕴状态和外蕴状态。内蕴状态不随环境变化而变化,因此可以作成系统共享. 

11.门面模式(Facade) 访问子系统的时候,通过一个Façade对象访问。Facade类是单例的。 客户代码只需要和门面对象通信,不需要和具体子系统内部的对象通信,使得他们之间的耦合关系减弱。 这次将表现层和逻辑层隔离,封装底层的复杂处理,为用户提供简单的接口,这样的例子随处可见。

门面模式很多时候更是一种系统架构的设计,在我所做的项目中,就实现了门面模式的接口,为复杂系统的解耦提供了最好的解决方案。 

12.桥梁模式(Bridge) 将抽象和实现脱耦,使得二者可以单独变化。使得一个继承关系不承担两个变化因素.使用合成来代替继承的一种体现.

 1. public YuanUser(BankAccount account) {  
 2.   
 3. super(account);  
 4.   
 5.   
 6.   
 7. }  
 8.   
 9. public void getMoney() {  
 10.   
 11. System.out.print("人民币");  
 12.   
 13. account.withdraw();  
 14.   
 15. }  
 16.   
 17. public void saveMoney() {  
 18.   
 19. System.out.print("人民币");  
 20.   
 21. account.deposit();  
 22.   
 23. }  
 24.   
 25.   
 26.   
 27. }  
 28.   
 29. class DollarUser extends BankUser{  
 30.   
 31.   
 32.   
 33. public DollarUser(BankAccount account) {  
 34.   
 35. super(account);  
 36.   
 37.   
 38.   
 39. }  
 40.   
 41. public void getMoney() {  
 42.   
 43. System.out.print("美元");  
 44.   
 45. account.withdraw();  
 46.   
 47. }  
 48.   
 49. public void saveMoney() {  
 50.   
 51. System.out.print("美元");  
 52.   
 53. account.deposit();  
 54.   
 55. }  
 56.   
 57. }   
 

行为模式 描述如何在对象之间划分责任 

13.策略模式(Strategy) 如同LayoutManager和具体的布局管理器的关系,在抽象策略类中定义方法,将易于变化的部分封装为接口,通常Strategy 封装一些运算法则,使之能互换。Bruce Zhang在他的博客中提到策略模式其实是一种“面向接口”的编程方法,真是恰如其分。 在具体策略子类中实现,客户代码根据不同的需要选择相应的具体类,例如电子商务中多种价格算法。 一种策略一旦选中,整个系统运行期是不变化的

 1. public class TestStrategy {  
 2.   
 3. public static void main(String[] args) {  
 4.   
 5. Strategy s1=new May1Strategy();  
 6.   
 7. Strategy s2=new June1Strategy();  
 8.   
 9. Book b=new Book(100);  
 10.   
 11. b.setS(s2);  
 12.   
 13.   
 14.   
 15. System.out.println(b.getPrice());  
 16.   
 17.   
 18.   
 19. }  
 20.   
 21. }  
 22.   
 23.   
 24.   
 25. class Book{  
 26.   
 27. Strategy s;  
 28.   
 29. public Book(double price){  
 30.   
 31. this.price=price;  
 32.   
 33. }  
 34.   
 35. private double price;  
 36.   
 37.   
 38.   
 39. public void setS(Strategy s) {  
 40.   
 41. this.s = s;  
 42.   
 43. }  
 44.   
 45.   
 46.   
 47. public double getPrice(){  
 48.   
 49. return price*s.getZheKou();  
 50.   
 51. }  
 52.   
 53.   
 54.   
 55. }  
 56.   
 57.   
 58.   
 59. interface Strategy{  
 60.   
 61. double getZheKou();  
 62.   
 63. }  
 64.   
 65. class May1Strategy implements Strategy{  
 66.   
 67. public double getZheKou(){  
 68.   
 69. return 0.8;  
 70.   
 71. }  
 72.   
 73. }  
 74.   
 75. class June1Strategy implements Strategy{  
 76.   
 77. public double getZheKou(){  
 78.   
 79. return 0.7;  
 80.   
 81. }  
 82.   
 83. }   
14.模板方法(Template Method) 准备一个抽象类,把部分确定的逻辑定义在某些方法中,用其他抽象方法实现剩余的逻辑。不同子类对这些逻辑有不同的实现。 用法:定义多个抽象操作,定义并实现一个模板方法,将步骤放在这个具体方法里,推迟到子类实现。子类可以改变父类的可变部分,但不能改变模板方法所代表的顶级逻辑。
 1. public class TestTemplateMethod {  
 2.   
 3. public static void main(String[] args) {  
 4.   
 5. XiaoPin xp=new DaPuKe();  
 6.   
 7. xp.act();  
 8.   
 9. }  
 10.   
 11. }  
 12.   
 13. abstract class XiaoPin{  
 14.   
 15. public abstract void jiaoLiu();  
 16.   
 17. public abstract void xuShi();  
 18.   
 19. public abstract void gaoXiao();  
 20.   
 21. public abstract void shanQing();  
 22.   
 23. public final void act(){  
 24.   
 25. jiaoLiu();  
 26.   
 27. xuShi();  
 28.   
 29. gaoXiao();  
 30.   
 31. shanQing();  
 32.   
 33. }  
 34.   
 35. }  
 36.   
 37. class DaPuKe extends XiaoPin{  
 38.   
 39. public void jiaoLiu(){  
 40.   
 41. System.out.println("顺口溜");  
 42.   
 43. }  
 44.   
 45. public void xuShi(){  
 46.   
 47. System.out.println("火车除夕,老同学见面");  
 48.   
 49. }  
 50.   
 51. public void gaoXiao(){  
 52.   
 53. System.out.println("名片当作扑克");  
 54.   
 55. }  
 56.   
 57. public void shanQing(){  
 58.   
 59. System.out.println("马家军");  
 60.   
 61. }  
 62.   
 63. }   
 

 

15.观察者模式(Observer) 定义对象间的一种一对多的依赖关系,当一个对象的状态发生改变时, 所有依赖于它的对象都得到通知并被自动更新。观察者和被观察者的分开,为模块划分提供了清晰的界限。在低耦合的对象间完成协调。 Java中的事件模型就是一个应用。

16.迭代器模式(Iterator) 类似于集合中的Iterator,使用迭代器来统一不同集合对象的遍历方式。在绝大多数的系统中,都会用到数组、集合、链表、队列这样的类型,关心迭代模式的来龙去脉非常有必要。在遍历算法中,迭代模式提供了遍历的顺序访问容 器,GOF给出的定义为:提供一种方法访问一个容器(container)对象中各个元素,而又不需暴露该对象的内部细节。.NET中就是使用了迭代器来 创建用于foreach的集合。

 1. public class TestIterator {  
 2.   
 3. public static void main(String[] args) {  
 4.   
 5. Stack s=new Stack();  
 6.   
 7. s.push("Liucy");  
 8.   
 9. s.push("Huxz");  
 10.   
 11. s.push("George");  
 12.   
 13.   
 14.   
 15. LinkedList l=new LinkedList();  
 16.   
 17. l.addFirst("Liucy");  
 18.   
 19. l.addFirst("Huxz");  
 20.   
 21. l.addFirst("George");  
 22.   
 23.   
 24.   
 25. print(l.iterator());  
 26.   
 27. }  
 28.   
 29.   
 30.   
 31. public static void print(Itr it){  
 32.   
 33. while(it.hasNext()){  
 34.   
 35. System.out.println(it.next());  
 36.   
 37. }  
 38.   
 39. }  
 40.   
 41. }  
 42.   
 43. interface Itr{  
 44.   
 45. boolean hasNext();  
 46.   
 47. Object next();  
 48.   
 49. }  
 50.   
 51. class Stack{  
 52.   
 53. Object[] os=new Object[10];  
 54.   
 55. int index=0;  
 56.   
 57. private void expand(){  
 58.   
 59. Object[] os2=new Object[os.length*2];  
 60.   
 61. System.arraycopy(os,0,os2,0,os.length);  
 62.   
 63. os=os2;  
 64.   
 65. }  
 66.   
 67. public void push(Object o){  
 68.   
 69. if (index==os.length) expand();  
 70.   
 71. os[index]=o;  
 72.   
 73. index++;  
 74.   
 75. }  
 76.   
 77. public Object pop(){  
 78.   
 79. index--;  
 80.   
 81. Object o=os[index];  
 82.   
 83. os[index]=null;  
 84.   
 85. return o;  
 86.   
 87. }  
 88.   
 89. private class StackItr implements Itr{  
 90.   
 91. int cursor=0;  
 92.   
 93. public boolean hasNext(){  
 94.   
 95. return cursor}  
 96.   
 97. public Object next(){  
 98.   
 99. return os[cursor++];  
 100.   
 101. }  
 102.   
 103. }  
 104.   
 105. public Itr iterator(){  
 106.   
 107. return new StackItr();  
 108.   
 109. }  
 110.   
 111. }  
 112.   
 113.   
 114.   
 115. class LinkedList{  
 116.   
 117. private class Node{  
 118.   
 119. Object o;  
 120.   
 121. Node next;  
 122.   
 123. public Node(Object o){  
 124.   
 125. this.o=o;  
 126.   
 127. }  
 128.   
 129. public void setNext(Node next){  
 130.   
 131. this.next=next;  
 132.   
 133. }  
 134.   
 135. public Node getNext(){  
 136.   
 137. return this.next;  
 138.   
 139. }  
 140.   
 141. }  
 142.   
 143.   
 144.   
 145. Node head;  
 146.   
 147. public void addFirst(Object o){  
 148.   
 149. Node n=new Node(o);  
 150.   
 151. n.setNext(head);  
 152.   
 153. head=n;  
 154.   
 155. }  
 156.   
 157. public Object removeFirst(){  
 158.   
 159. Node n=head;  
 160.   
 161. head=head.getNext();  
 162.   
 163. return n.o;  
 164.   
 165. }  
 166.   
 167.   
 168.   
 169. class LinkedListItr implements Itr{  
 170.   
 171. Node currentNode=head;  
 172.   
 173. public boolean hasNext(){  
 174.   
 175. return this.currentNode!=null;  
 176.   
 177. }  
 178.   
 179. public Object next(){  
 180.   
 181. Node n=currentNode;  
 182.   
 183. currentNode=currentNode.getNext();  
 184.   
 185. return n.o;  
 186.   
 187. }  
 188.   
 189. }  
 190.   
 191. public Itr iterator(){  
 192.   
 193. return new LinkedListItr();  
 194.   
 195. }  
 196.   
 197. }   

 

17.责任链(Chain of Responsibility) 多个处理器对象连成一串,请求在这条链上传递,由该处理这个请求的处理器来处理。发出请求的客户端并不知道哪个对象处理请求。

 1. public class TestChain {  
 2.   
 3. public static void main(String[] args) {  
 4.   
 5. String pass1="123456";  
 6.   
 7. String pass2="123456";  
 8.   
 9. String personId="123456789012345678";  
 10.   
 11. String email="chmask@163.com";  
 12.   
 13.   
 14.   
 15. register(pass1,pass2,personId,email);  
 16.   
 17.   
 18.   
 19. }  
 20.   
 21. public static void register(String pass1,String pass2,String personId,String email){  
 22.   
 23. Filter f1=new PasswordFilter1();  
 24.   
 25. Filter f2=new PasswordFilter2();  
 26.   
 27. Filter f3=new PersonIdFilter();  
 28.   
 29. Filter f4=new EmailFilter();  
 30.   
 31.   
 32.   
 33. f1.setNext(f2);  
 34.   
 35. f2.setNext(f3);  
 36.   
 37. f3.setNext(f4);  
 38.   
 39.   
 40.   
 41. System.out.println(f1.doFilter(pass1,pass2,personId,email));  
 42.   
 43. }  
 44.   
 45. }  
 46.   
 47. abstract class Filter{  
 48.   
 49. Filter next=null;  
 50.   
 51. public Filter getNext() {  
 52.   
 53. return next;  
 54.   
 55. }  
 56.   
 57. public void setNext(Filter next) {  
 58.   
 59. this.next = next;  
 60.   
 61. }  
 62.   
 63. public String doFilter(String pass1,String pass2,String personId,String email){  
 64.   
 65. if (next==nullreturn "成功";  
 66.   
 67. else return next.doFilter(pass1,pass2,personId,email);  
 68.   
 69. }  
 70.   
 71. }  
 72.   
 73. class PasswordFilter1 extends Filter{  
 74.   
 75. public String doFilter(String pass1,String pass2,String personId,String email){  
 76.   
 77. if (!(pass1.equals(pass2)))  
 78.   
 79. return "两次密码输入不一致";  
 80.   
 81. else return super.doFilter(pass1,pass2,personId,email);  
 82.   
 83. }  
 84.   
 85. }  
 86.   
 87. class PasswordFilter2 extends Filter{  
 88.   
 89. public String doFilter(String pass1,String pass2,String personId,String email){  
 90.   
 91. if (pass1.length()!=6)  
 92.   
 93. return "密码长度必须为6";  
 94.   
 95. else return super.doFilter(pass1,pass2,personId,email);  
 96.   
 97. }  
 98.   
 99. }  
 100.   
 101. class PersonIdFilter extends Filter{  
 102.   
 103. public String doFilter(String pass1,String pass2,String personId,String email){  
 104.   
 105. if (personId.length()!=15 && personId.length()!=18)  
 106.   
 107. return "身份证号码非法";  
 108.   
 109. else return super.doFilter(pass1,pass2,personId,email);  
 110.   
 111. }  
 112.   
 113. }  
 114.   
 115. class EmailFilter extends Filter{  
 116.   
 117. public String doFilter(String pass1,String pass2,String personId,String email){  
 118.   
 119. int i1=email.indexOf("@");  
 120.   
 121. int i2=email.indexOf(".");  
 122.   
 123. if (i1==-1 || i2==-1 || i2-i1<=1 || i1==0 || i2==email.length()-1)  
 124.   
 125. return "email非法";  
 126.   
 127. else return super.doFilter(pass1,pass2,personId,email);  
 128.   
 129. }  
 130.   
 131. }   

18.状态模式(State) 在对象内部状态改变时改变其行为。把所研究的对象的行为封装在不同的状态对象中。

 1. import static java.lang.System.*;  
 2.   
 3. public class TestState {  
 4.   
 5. public static void main(String[] args) {  
 6.   
 7. BBSUser u=new BBSUser();  
 8.   
 9. u.setState(new GuestState());  
 10.   
 11. u.publish();  
 12.   
 13.   
 14.   
 15. u.setState(new NormalState());  
 16.   
 17. u.publish();  
 18.   
 19.   
 20.   
 21. u.setState(new BlockedState());  
 22.   
 23. u.publish();  
 24.   
 25.   
 26.   
 27. u.setState(new NewComerState());  
 28.   
 29. u.publish();  
 30.   
 31. }  
 32.   
 33. }  
 34.   
 35. class BBSUser{  
 36.   
 37. private State state;  
 38.   
 39. public void setState(State state){  
 40.   
 41. this.state=state;  
 42.   
 43. }  
 44.   
 45. public void publish(){  
 46.   
 47. state.action();  
 48.   
 49. }  
 50.   
 51. }  
 52.   
 53. abstract class State{  
 54.   
 55. public abstract void action();  
 56.   
 57. }  
 58.   
 59. class GuestState extends State{  
 60.   
 61. public void action(){  
 62.   
 63. out.println("您处在游客状态,请先登录");  
 64.   
 65. }  
 66.   
 67. }  
 68.   
 69. class NormalState extends State{  
 70.   
 71. public void action(){  
 72.   
 73. out.println("您处在正常状态,文章发表成功");  
 74.   
 75. }  
 76.   
 77. }  
 78.   
 79. class BlockedState extends State{  
 80.   
 81. public void action(){  
 82.   
 83. out.println("您处在被封状态,文章发表失败");  
 84.   
 85. }  
 86.   
 87. }  
 88.   
 89. class NewComerState extends State{  
 90.   
 91. public void action(){  
 92.   
 93. out.println("您是新手,请先学习一下,3天后再来");  
 94.   
 95. }  
 96.   
 97. }  
 98.   
 99.   
 100.   
 101. class StateFactory{  
 102.   
 103. public static State createState(int i){  
 104.   
 105. if (i==1return new GuestState();  
 106.   
 107. else return new NormalState();  
 108.   
 109. }  
 110.   
 111. }   

19.备忘录模式(Memento) 备忘录对象用来存储另一个对象的快照对象,保存其内部状态,使得可以随时恢复。 备忘录角色:保存发起人对象的内部状态,保护内容不被除发起人对象之外的对象获取。窄接口:负责人对象和其他对象看到的接口,只允许把备忘录对象传给其他对象。宽接口:发起人能看到的接口,允许读取内部状态。 发起人角色:创建并使用备忘录对象来保存其状态 负责人角色:负责保存备忘录对象。  白箱实现:备忘录类对其他类也可见,这样发起人的状态可能会存在安全问题。  黑箱实现:把备忘录类作成发起人的内部类,对外提供一个标识接口。

 1. public class TestMemento{  
 2.   
 3. public static void main(String[] args){  
 4.   
 5. Originator ori=new Originator();  
 6.   
 7. Caretaker c=new Caretaker();  
 8.   
 9. ori.setState("State 1");  
 10.   
 11. IFMemento m=ori.createMemento();  
 12.   
 13. c.save(m);  
 14.   
 15. ori.setState("State 2");  
 16.   
 17. m=c.retrieve();  
 18.   
 19. ori.restore(m);  
 20.   
 21. System.out.println("Now State:"+ori.getState());  
 22.   
 23.   
 24.   
 25. }  
 26.   
 27. }  
 28.   
 29. class Originator{  
 30.   
 31. String state;  
 32.   
 33. public void setState(String s){  
 34.   
 35. state=s;  
 36.   
 37. System.out.println("State change to: "+s);  
 38.   
 39. }  
 40.   
 41. public String getState(){  
 42.   
 43. return this.state;  
 44.   
 45. }  
 46.   
 47. public IFMemento createMemento(){  
 48.   
 49. return new Memento(state);  
 50.   
 51. }  
 52.   
 53. public void restore(IFMemento m){  
 54.   
 55. Memento mt=(Memento)m;  
 56.   
 57. this.state=mt.getState();  
 58.   
 59. }  
 60.   
 61. private class Memento implements IFMemento{  
 62.   
 63. private String state;  
 64.   
 65. public Memento(String s){  
 66.   
 67. this.state=s;  
 68.   
 69. }  
 70.   
 71. public String getState(){  
 72.   
 73. return this.state;  
 74.   
 75. }  
 76.   
 77. }  
 78.   
 79. }  
 80.   
 81.   
 82.   
 83. class Caretaker{  
 84.   
 85. private IFMemento m;  
 86.   
 87. public IFMemento retrieve(){  
 88.   
 89. return this.m;  
 90.   
 91. }  
 92.   
 93. public void save(IFMemento m){  
 94.   
 95. this.m=m;  
 96.   
 97. }  
 98.   
 99. }  
 100.   
 101.   
 102.   
 103. interface IFMemento{  
 104.   
 105.   
 106.   


©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值