libmysqlclient.so.16: cannot open shared object file: No such file or directory

查看有没有装libmysqlclient.so.16:find / -name libmysqlclient.so.16

如果装了,就

ln -s /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.16 /usr/lib/libmysqlclient.so.16

注:/usr/local/mysql/lib/mysql/为libmysqlclient.so.16的路径。在/usr/lib/下建立个软链接。

^_^ 试了管用~

 

 

1.方法一:

下载libmysqlclient.so.16,放在/usr/lib下,如果是64位,则放在/usr/lib64下

2.方法二:

采用: MySQL-shared-compat 的rpm包。

运行命令:#rpm -qp --provides MySQL-shared-compat-5.1.47-1.rhel5.x86_64.rpm

MySQL-shared 
libmysqlclient.so.12()(64bit) 
libmysqlclient.so.14()(64bit) 
libmysqlclient.so.14(libmysqlclient_14)(64bit) 
libmysqlclient.so.15()(64bit) 
libmysqlclient.so.15(libmysqlclient_15)(64bit) 
libmysqlclient.so.16()(64bit) 
libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) 
libmysqlclient_r.so.12()(64bit) 
libmysqlclient_r.so.14()(64bit) 
libmysqlclient_r.so.14(libmysqlclient_14)(64bit) 
libmysqlclient_r.so.15()(64bit) 
libmysqlclient_r.so.15(libmysqlclient_15)(64bit) 
libmysqlclient_r.so.16()(64bit) 
libmysqlclient_r.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) 
MySQL-shared-compat = 5.1.47-1.rhel5

从执行结果上看,此方法可以彻底解决关于类似 libmysqlclient.so 的问题。不用出现一个不兼容问题,就去解决一个。

下载地址:http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html

下载安装包名:MySQL-shared-compat-5.1.47-1.rhel5.x86_64

执行命令安装:#rpm -ivh MySQL-shared-compat-5.1.47-1.rhel5.x86_64

 

阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页