pat甲级1036. Boys vs Girls (25)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/richenyunqi/article/details/79579974

欢迎访问我的pat甲级题解目录哦https://blog.csdn.net/richenyunqi/article/details/84981078

题目描述

C++代码

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct Person{
  char name[11];
  char id[11];
  int score;
  Person(int s=0):score(s){}
};
int main(){
  int N;
  scanf("%d",&N);
  Person female(-1),male(101),temp;
  char gender;
  for(int i=0;i<N;++i){
    scanf("\n%s %c %s %d",&temp.name,&gender,&temp.id,&temp.score);
    if(gender=='F'&&temp.score>female.score)
        female=temp;
    else if(gender=='M'&&temp.score<male.score)
        male=temp;
  }
  if(female.score==-1)
    printf("Absent\n");
  else
    printf("%s %s\n",female.name,female.id);
  if(male.score==101)
    printf("Absent\n");
  else
    printf("%s %s\n",male.name,male.id);
  if(female.score!=-1&&male.score!=101)
    printf("%d",female.score-male.score);
  else
    printf("NA");
  return 0;
}

 

 

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试