pat甲级1137. Final Grading (25)、乙级1080. MOOC期终成绩 (25)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/richenyunqi/article/details/79595330

欢迎访问我的pat甲级题解目录哦https://blog.csdn.net/richenyunqi/article/details/84981078

欢迎访问我的pat乙级题解目录哦https://blog.csdn.net/richenyunqi/article/details/84981369

题目描述

甲级题目描述

 

乙级题目描述

C++代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct Student{//学生结构体,把成绩均初始化为-1,以便输出
  char id[25];
  int Gp=-1,Gmid=-1,Gfinal=-1,G=0;
};
bool cmp(const Student&s1,const Student&s2){//比较函数
  if(s1.G!=s2.G)
    return s1.G>s2.G;
  else
    return strcmp(s1.id,s2.id)<0;
}
int main(){
  unordered_map<string,Student>m;//学生id到学生结构体的映射
  int P,M,N;
  scanf("%d%d%d",&P,&M,&N);
  char temp[25];
  int score;
  for(int i=0; i<P; ++i){
    scanf("\n%s %d",temp,&score);
    m[string(temp)].Gp=score;
  }
  for(int i=0; i<M; ++i){
    scanf("\n%s %d",temp,&score);
    m[string(temp)].Gmid=score;
  }
  for(int i=0; i<N; ++i){
    scanf("\n%s %d",temp,&score);
    string s(temp);
    m[s].Gfinal=score;
    if(m[s].Gmid>m[s].Gfinal)//计算最终成绩
      m[s].G=(int)round(m[s].Gmid*0.4+m[s].Gfinal*0.6);
    else
      m[s].G=m[s].Gfinal;
  }
  vector<Student>v;//存储合格学生的数组
  for(auto i=m.begin(); i!=m.end(); ++i){//将合格学生加入数组v中
    if((i->second).Gp>=200&&(i->second).G>=60){
      strcpy((i->second).id,(i->first).c_str());//进行Id拷贝
      v.push_back(i->second);
    }
  }
  sort(v.begin(),v.end(),cmp);
  for(int i=0; i<v.size(); ++i)
    printf("%s %d %d %d %d\n",v[i].id,v[i].Gp,v[i].Gmid,v[i].Gfinal,v[i].G);
  return 0;
}

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试