Leetcode-19: Remove Nth Node From End of List

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/roufoo/article/details/79955649

我的方法就是用2个指针,一开头都指向head。当第1个指针往后移动到n+1的时候,带动第2个指针往后移动。当第1个指针到尾后,第2个指针就指向要删掉的那个节点的前一个节点。
注意:
1) 有可能刚好要删掉的那个节点是head (acc==n的情况)。

#include <iostream>

using namespace std;

struct ListNode {
  int val;
  ListNode *next;
  ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
};


ListNode* removeNthFromEnd(ListNode* head, int n) {
  if (!head) return NULL;

  int acc=0;
  ListNode* p1=head;
  ListNode* p2=head;

  while(p1) {
    if (acc++>n) p2=p2->next;
    p1=p1->next;
  }
  //here p2 actually points to the previous node of the deleted node.
  if (acc==n){
    ListNode* temp=head;
    head=head->next; temp->next=NULL; return head;
  }else{
    ListNode* temp=p2->next;
    p2->next=p2->next->next;
    temp->next=NULL;
    return head;
  }

}

int main()
{
  ListNode a(1),b(2),c(3),d(4),e(5);
  a.next=&b;
  b.next=&c;
  c.next=&d;
  d.next=&e;

  ListNode*p=removeNthFromEnd(&a, 2);
  while(p){
    cout<<p->val<<" ";
    p=p->next;
  }

  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试