php 高亮 显示

新年新气象,发个程序吧!主要使用了一个函数

 

<?php

/*
@author sanshi
    QQ:35047205
    Email:sanshi0815@tom.com
    MSN:sanshi0815@tom.com
*/
$str='asd123234[code]<?$hello="hello";?>12312312312[/code]1231';
function phpCodeLight($str)
{
 $start = '[code]';
 $end   = '[/code]';
 $temp = explode($start,$str);
 echo $temp[0];
 for($i=1;$i<count($temp);$i++)
 {
  $code = explode($end,$temp[$i]);
  if($code[0])
  {
   echo "<br>{$start}<br>";
   highlight_string($code[0])or die('you system not the function!');
   echo "<br>{$end}<br>";
  }
  echo $code[1]; 
 }
}
phpCodeLight($str);
?>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭