HDU 2256 Problem of Precision(矩阵快速幂)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u013013910/article/details/39377129

题目地址:HDU 2256

思路:

(sqrt(2)+sqrt(3))^2*n=(5+2*sqrt(6))^n;

这时要注意到(5+2*sqrt(6))^n总可以表示成an+bn*sqrt(6);

an+bn*(sqrt(6))=(5+2*sqrt(6))*(a(n-1)+b(n-1)*sqrt(6))

                        =(5*a(n-1)+12*b(n-1))+(2*a(n-1)+5*b(n-1))*sqrt(6);

显然,an=5*a(n-1)+12*b(n-1);bn=2*a(n-1)+5*b(n-1);

此时可以很容易的构造出一个矩阵来快速求an和bn:

5,12

2,5

那么下一步应该怎么办呢?对于我等菜渣来说最好的办法当然是。。打表。。找规律。。

然后规律就是ans=2*an-1;

那么怎么证明呢?证明如下:

(5+2*sqrt(6))^n=an+bn*sqrt(6);  (5-2*sqrt(6))^n=an-bn*sqrt(6);

(5+2*sqrt(6))^n+(5-2*sqrt(6))^n=2*an;

然后,由于

(5-2*sqrt(6))^n=(0.101....)^n<1;

再由于

(5+2*sqrt(6))^n=2*an-(5-2*sqrt(6))^n

可得

2*an-1<(5+2*sqrt(6))^n<2*an;

所以对(5+2*sqrt(6))^n向下取整的结果一定是2*an-1;

证明完毕。

所以说只要用矩阵快速幂求出an即可。

代码如下:

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <cstring>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <ctype.h>
#include <queue>
#include <map>
#include <set>
#include <algorithm>

using namespace std;
const int mod=1024;
struct matrix
{
  int ma[3][3];
}init, res;
matrix Mult(matrix x, matrix y)
{
  matrix tmp;
  int i, j, k;
  for(i=0;i<2;i++)
  {
    for(j=0;j<2;j++)
    {
      tmp.ma[i][j]=0;
      for(k=0;k<2;k++)
      {
        tmp.ma[i][j]=(tmp.ma[i][j]+x.ma[i][k]*y.ma[k][j])%mod;
      }
    }
  }
  return tmp;
}
matrix Pow(matrix x, int k)
{
  int i, j;
  matrix tmp;
  for(i=0;i<2;i++) for(j=0;j<2;j++) tmp.ma[i][j]=(i==j);
  while(k)
  {
    if(k&1) tmp=Mult(tmp,x);
    x=Mult(x,x);
    k>>=1;
  }
  return tmp;
}
int main()
{
  int t, k;
  scanf("%d",&t);
  while(t--)
  {
    scanf("%d",&k);
    init.ma[0][0]=5;
    init.ma[0][1]=12;
    init.ma[1][0]=2;
    init.ma[1][1]=5;
    res=Pow(init,k-1);
    int ans=(2*(res.ma[0][0]*5+res.ma[0][1]*2)-1)%mod;
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试