java环境配置(jdk环境变量配置 工具)

检测是否已安装了java运行环境,双击,若出现以下信息,则需安装java运行环境。(java运行环境测试.bat 文件内容:  java -version)

 

安装java运行环境

查看系统类型:

1、安装系统类型对应的jdk (jdk可自行搜索下载)

jdk-7u80-windows-x64.exe                         64位操作系统

jdk-7u79-windows-i586.exe                       32位操作系统

 

2、获取环境变量jdk环境变量配置工具.exe

jdk环境变量自动配置工具下载(jdk_path_config.exe)

源码:Jdk_Path_Config.zip

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页