Linux查看文件系统类型和UUID df -T & blkid
[root@vlinux ~]# blkid
/dev/sda1: UUID="494d2112-f1eb-48e6-baa1-990b2208e590" TYPE="ext4"
/dev/sda2: UUID="ScOYUG-gPyk-ZUmq-29Xn-vVoo-cWa8-GIfgZB" TYPE="LVM2_member"
/dev/mapper/vg_vlinux-lv_root: UUID="c399f353-428e-45d3-87c6-71c371c1c9cc" TYPE="ext4"
/dev/mapper/vg_vlinux-lv_swap: UUID="bd521316-a24c-4c89-9989-599386b9f5a8" TYPE="swap"
[root@vlinux ~]# df -hT
Filesystem    Type    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_vlinux-lv_root
              ext4     18G  2.9G   14G  18% /
tmpfs        tmpfs    495M     0  495M   0% /dev/shm
/dev/sda1     ext4    485M   33M  427M   8% /boot
/dev/sr0   iso9660    3.5G  3.5G     0 100% /mnt/cdrom
阅读更多
个人分类: 主机
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

Linux查看文件系统类型和UUID df -T & blkid

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭