js获取当前日期时间“yyyy-MM-dd HH:MM:SS”

获取当前的日期时间 格式“yyyy-MM-dd HH:MM:SS”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
function getNowFormatDate() {
    var date = new Date();
    var seperator1 = "-";
    var seperator2 = ":";
    var month = date.getMonth() + 1;
    var strDate = date.getDate();
    if (month >= 1 && month <= 9) {
        month = "0" + month;
    }
    if (strDate >= 0 && strDate <= 9) {
        strDate = "0" + strDate;
    }
    var currentdate = date.getFullYear() + seperator1 + month + seperator1 + strDate
            " " + date.getHours() + seperator2 + date.getMinutes()
            + seperator2 + date.getSeconds();
    return currentdate;
}
阅读更多
个人分类: js
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

js获取当前日期时间“yyyy-MM-dd HH:MM:SS”

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭