MongoDB 3.2 测试环境副本集搭建

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/shangdiyisi/article/details/50552578
mkdir -p /opt/mongodb-3.0.7/rs0-0 /opt/mongodb-3.0.7/rs0-1 /opt/mongodb-3.0.7/rs0-2

nohup bin/mongod --port 27017 --dbpath /opt/mongodb-3.0.7/rs0-0 --replSet rs0 --smallfiles --oplogSize 128 &
nohup bin/mongod --port 27018 --dbpath /opt/mongodb-3.0.7/rs0-1 --replSet rs0 --smallfiles --oplogSize 128 &
nohup bin/mongod --port 27019 --dbpath /opt/mongodb-3.0.7/rs0-2 --replSet rs0 --smallfiles --oplogSize 128 &

bin/mongo --port 27017

rs.conf()

rs.add("192.168.1.199:27018")
rs.add("192.168.1.199:27019")


db.createUser(
  {
   user: "db_keng_sdk_mng",
   pwd: "db_keng_sdk_mng_pswd",
   roles:
    [
     { role: "readWrite", db: "db_keng_sdk" }
    ]
  }
)

bin/mongo --port 27017 --eval 'db.adminCommand("shutdown")'
bin/mongo --port 27018 --eval 'db.adminCommand("shutdown")'
bin/mongo --port 27019 --eval 'db.adminCommand("shutdown")'

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页