react es6 怎么设置默认的 state和props的方法

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/shao861210/article/details/79953176

1state在constructor方法里写

...
constructor(props) {
  this.state = {
    n: ...
  }
}

2 写default props有两种方法

//1 在组件内部的使用static
...
static defaultProps = {
  name: ...
}

//2 在组件外部

Hello.defaultProps = {
  name: ...
}
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页