C#自定义控件(圆角按钮)

目录

前言

一、创建一个自定义控件项目

二、关键技术

1.添加控件属性

2.控件初始化

3.画圆角

4.添加按钮事件

5.在窗体中拖入自定义控件

6.调整控件属性

 总结


前言

C#Form窗体中自带的按钮控件外观单一,已不适合现在的窗体设计,所以我们需要自定义制作一个按钮控件,这个按钮可以把矩形的外框变成圆角,而且可以改变边框的宽度和颜色。


一、创建一个自定义控件项目

在VS中新建项目,选择Windows窗体控件库,并创建,如下图所示:

 在窗体中拖入一个label,如下图所示:

 

 

二、关键技术

1.添加控件属性

添加控件控件属性,“是否圆角”,"圆角半径","按钮背景色","按钮字体颜色","按钮字体","按钮显示文字",代码如下:

 /// <summary>
    /// 是否圆角
    /// </summary>
    private bool _isRoundCorner = false;
    /// <summary>
    /// 是否圆角
    /// </summary>
    [Description("是否圆角"), Category("自定义")]
    public virtual bool IsRoundCorner
    {
      get
      {
        return _isRoundCorner;
      }
      set
      {
        _isRoundCorner = value;
        Refresh();
      }
    }
    /// <summary>
    /// 圆角半径
    /// </summary>
    private int _roundRadius = 24;

    /// <summary>
    /// 圆角半径
    /// </summary>
    [Description("圆角半径"), Category("自定义")]
    public virtual int RoundRadius
    {
      get
      {
        return _roundRadius;
      }
      set
      {
        if (value < 1)//圆角半径最小为1
        {
          value = 1;
        }
        _roundRadius = value;
        Refresh();
      }
    }
    /// <summary>
    /// 按钮背景色
    /// </summary>
    private Color _btnBackColor = Color.Green;
    /// <summary>
    /// 按钮背景色
    /// </summary>
    [Description("按钮背景色"), Category("自定义")]
    public Color BtnBackColor
    {
      get { return _btnBackColor; }
      set
      {
        _btnBackColor = value;
        BackColor = value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// 按钮字体颜色
    /// </summary>
    private Color _btnForeColor = Color.White;
    /// <summary>
    /// 按钮字体颜色
    /// </summary>
    [Description("按钮字体颜色"), Category("自定义")]
    public virtual Color BtnForeColor
    {
      get { return _btnForeColor; }
      set
      {
        _btnForeColor = value;
        lbl.ForeColor = value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// 按钮字体
    /// </summary>
    private Font _btnFont = new System.Drawing.Font("微软雅黑", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 134);
    /// <summary>
    /// 按钮字体
    /// </summary>
    [Description("按钮字体"), Category("自定义")]
    public Font BtnFont
    {
      get { return _btnFont; }
      set
      {
        _btnFont = value;
        lbl.Font = value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// 按钮文字
    /// </summary>
    private string _btnText;
    /// <summary>
    /// 按钮文字
    /// </summary>
    [Description("按钮文字"), Category("自定义")]
    public virtual string BtnText
    {
      get { return _btnText; }
      set
      {
        _btnText = value;
        lbl.Text = value;
        Refresh();
      }
    }

2.控件初始化

代码如下:

  public BtnRoundCorner()
    {
      InitializeComponent();
      SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, true);
      SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer, true);
      SetStyle(ControlStyles.ResizeRedraw, true);
      SetStyle(ControlStyles.Selectable, true);
      SetStyle(ControlStyles.SupportsTransparentBackColor, true);
      SetStyle(ControlStyles.UserPaint, true);
      TabStop = false;
      lbl.MouseEnter += lbl_MouseEnter;
      lbl.MouseLeave += lbl_MouseLeave;
      lbl.MouseDown += lbl_MouseDown;
    }

3.画圆角

通过重写OnPaint事件来实现画圆角的效果,代码如下:

 protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
      if (Visible)
      {
        if (_isRoundCorner)
        {
          PaintRoundCorner();
        }
        else
        {
          //关闭圆角后显示为原矩形
          GraphicsPath g = new GraphicsPath();
          g.AddRectangle(base.ClientRectangle);//添加一个矩形
          g.CloseFigure();//闭合当前图形并开始新的图形
          base.Region = new Region(g);
        }
      }
      base.OnPaint(e);
    }
    /// <summary>
    /// 绘制圆角
    /// </summary>
    private void PaintRoundCorner()
    {
      Rectangle rect = new Rectangle(-1, -1, base.Width + 1, base.Height);
      Rectangle rect2 = new Rectangle(rect.Location, new Size(_roundRadius, _roundRadius));
      GraphicsPath graphicsPath = new GraphicsPath();
      graphicsPath.AddArc(rect2, 180f, 90f);//左上角
      rect2.X = rect.Right - _roundRadius;
      graphicsPath.AddArc(rect2, 270f, 90f);//右上角
      rect2.Y = rect.Bottom - _roundRadius;
      rect2.Width += 1;
      rect2.Height += 1;
      graphicsPath.AddArc(rect2, 360f, 90f);//右下角      
      rect2.X = rect.Left;
      graphicsPath.AddArc(rect2, 90f, 90f);//左下角
      graphicsPath.CloseFigure();
      base.Region = new Region(graphicsPath);
    }
    /// <summary>
    /// 设置GDI高质量模式抗锯齿
    /// </summary>
    void SetGDIHigh(Graphics g)
    {
      g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias; //使绘图质量最高,即消除锯齿
      g.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
      g.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;
    }

效果如下:

 

4.添加按钮事件

添加当鼠标进入按钮范围时,背景颜色变深,代码如下:

    /// <summary>
    /// 按钮点击事件
    /// </summary>
    [Description("按钮点击事件"), Category("自定义")]
    public event EventHandler BtnClick;
    Color m_cacheColor = Color.Empty;

    void lbl_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      if (m_cacheColor != Color.Empty)
      {
        BtnBackColor = m_cacheColor;
        m_cacheColor = Color.Empty;
      }
    }

    void lbl_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
      if (BtnBackColor != Color.Empty && BtnBackColor != null)
      {
        m_cacheColor = BtnBackColor;
        BtnBackColor = ChangeColor(BtnBackColor, -0.2f);
      }
    }

    /// <summary>
    /// 改变颜色
    /// </summary>
    Color ChangeColor(Color color, float value)
    {
      float red = color.R;
      float green = color.G;
      float blue = color.B;

      if (value < 0)
      {
        value = 1 + value;
        red *= value;
        green *= value;
        blue *= value;
      }
      else
      {
        red = (255 - red) * value + red;
        green = (255 - green) * value + green;
        blue = (255 - blue) * value + blue;
      }

      if (red < 0) red = 0;

      if (red > 255) red = 255;

      if (green < 0) green = 0;

      if (green > 255) green = 255;

      if (blue < 0) blue = 0;

      if (blue > 255) blue = 255;      return Color.FromArgb(color.A, (int)red, (int)green, (int)blue);
    }
    /// <summary>
    /// 单击事件
    /// </summary>
    private void lbl_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (BtnClick != null)
        BtnClick(this, e);
    }

效果如下:

5.在窗体中拖入自定义控件

6.调整控件属性

 

 

这样我们就用C#做了一个圆角按钮。

 • 2
  点赞
 • 7
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 3
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 3
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

灵犀木白

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值