angular2的shell命令

ng new project-name - 创建一个新项目,置为默认设置
ng build - 构建/编译应用
ng test - 运行单元测试
ng e2e - 运行端到端(end-to-end)测试
ng serve - 启动一个小型web服务器,用于托管应用
ng deploy - 即开即用,部署到Github Pages或者Firebase


ng g component my-comp - 生成一个新组件,同时生成其测试规格和相应的HTML/CSS文件

ng g directive my-directive - 生成一个新指令(g代表generate)
ng g pipe my-pipe - 生成一个新管道
ng g service my-service - 生成一个新服务
ng g route my-route - 生成一个新路由
ng g class my-class - 生成一个简易的模型类
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页