Qt中lineedit的输入与输出

输入:

QString a = ui->lineEdit->text();

QMessageBox::about(this,"About",a);

输出:

ui->lineEdit->setText("About");

阅读更多
个人分类: QT
上一篇Qt入门-文本框类QLineEdit和QTextEdit
下一篇QT编程之textedit输入与输出
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭