my security / csdn / 2000w / chakaifang.info

My Live 专栏收录该内容
16 篇文章 0 订阅

 

 

VirusSacn / 在线病毒检测

C:\Users\lindows.SN-CNHQ-0303N\AppData\Local\Temp

http://www.virustotal.com/index.html

http://www.virscan.org/

 

AntiVirus

http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=316b84bd2da482997c05b408f29912d209f854b4b6db695626454ff2c835c1f9-1306662875

 

File name:

6AQI35NQ.exe

Submission date:

2011-05-29 09:54:35 (UTC)

Current status:

finished

Result:

11  /42 (26.2%)

 

 

ip138.com

221.226.47.30

 

http://www.580san.com/ip.php?%E6%B1%9F%E8%8B%8F+%E8%8B%8F%E5%B7%9E&3

来自地址:江苏省苏州市 电信 IP【 117.82.152.49 】 的用户 查询了 IP【58.209.224.0 】地址:江苏省苏州市 电信ADSL 10-05-15

 

msg_head

X-Uidl: BE529C512FD1B19E4825775F001E0F5D&&ms1.***.com
Received: from mailgw1.***.com ([192.168.121.34])
          by ig2.***.com (Lotus Domino Release 7.0.3)
          with ESMTP id 2010071313282013-759550 ;
          Tue, 13 Jul 2010 13:28:20 +0800
X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true
X-IronPort-Anti-Spam-Result: AqsCAG+TO0zctQ9TaGdsb2JhbACDHp0NFQ0FBgoHESKsbQiRWYQxdgSDeYFQhSY
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="4.55,192,1278259200";
   d="scan'208";a="63910254"
Received: from m15-83.126.com ([220.181.15.83])
  by Lotus1.***.com with ESMTP; 13 Jul 2010 13:06:54 +0800
Received: from qinqinjs (  [117.82.152.49] ) by ajax-webmail-wmsvr83
 (Coremail) ; Tue, 13 Jul 2010 13:29:49 +0800 (CST)
Date: Tue, 13 Jul 2010 13:29:49 +0800 (CST)
From: =?gbk?B?x9jH2g==?= <qinqinjs@ 126.com>
To: TT <***@*** .com>
Message-ID: <1e536dc.212b.129ca47cac6.Coremail.qinqinjs@ 1 26.com>
Subject: =?gbk?B?v7TAtMTjtcTIzMTN0NS7ub/J0tTC76Oh?=
MIME-Version: 1.0
X-Originating-IP: [117.82.152.49]
X-Priority: 3 (Normal)
X-Mailer: Coremail Webmail Server Version SP_ntes V3.5 build
 100525(10833.3107.3105) Copyright (c) 2002-2010 www.mailtech.cn 126com
X-CM-CTRLDATA: mK3dj2Zvb3Rlcl9odG09MTU6NDQ=
X-CM-TRANSID:U8qowKArsAHO+TtMUX4BAA--.2617W
X-CM-SenderInfo: 5tlq1xxqmvqiyswou0bp/1tbi5xcNBEoZi3UIqAAAs0
X-Coremail-Antispam: 1U5529EdanIXcx71UUUUU7vcSsGvfC2KfnxnUU==
X-MIMETrack: Itemize by SMTP Server on ig2/s*(Release 7.0.3|September 26, 2007) at
 2010-07-13 13:28:20,
    Serialize by Router on ms1/s*(Release 7.0.3|September 26, 2007) at 2010-07-13
 13:30:13,
    Serialize complete at 2010-07-13 13:30:13,
    Serialize by POP3 Server on ms1/s*(Release 7.0.3|September 26, 2007) at
 2010-07-13 13:41:46,
    Serialize complete at 2010-07-13 13:41:46
Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="----=_Part_21780_23087418.1278998989507"

------=_Part_21780_23087418.1278998989507
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset=gbk------=_Part_21780_23087418.1278998989507
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/html; charset=gbk

<div><br></div><br><br><span title="neteasefooter"/></span>
------=_Part_21780_23087418.1278998989507--

 

msg2

754214569@qq.com

 

my security / csdn / 2000w / chakaifang.info / 查开房信息

http://chakaifang.info/reset.php

D:\tmp\contacts\2000W(csv格式)>tree /F
卷 data 的文件夹 PATH 列表
卷序列号为 AC73-3A56
D:.
    1-200W.csv
    1000W-1200W.csv
    1200W-1400W.csv
    1400W-1600W.csv
    1600w-1800w.csv
    1800w-2000w.csv
    200W-400W.csv
    400W-600W.csv
    600W-800W.csv
    800W-1000W.csv
    ALL-2000w.csv
    ALL-2000w.csv.txt
    最后5000.csv

D:\tmp\contacts\2000W(csv格式)>ls -ltr
total 6960098
-rw-rw-rw-   1 user     group    348173735 Jun 27 20:24 1-200W.csv
-rw-rw-rw-   1 user     group    311349431 Jun 27 20:32 200W-400W.csv
-rw-rw-rw-   1 user     group    311013782 Jun 27 20:49 400W-600W.csv
-rw-rw-rw-   1 user     group    308703632 Jun 27 21:02 600W-800W.csv
-rw-rw-rw-   1 user     group    310797175 Jun 27 21:15 800W-1000W.csv
-rw-rw-rw-   1 user     group    317365192 Jun 27 21:23 1000W-1200W.csv
-rw-rw-rw-   1 user     group    307266272 Jun 27 21:30 1200W-1400W.csv
-rw-rw-rw-   1 user     group    319828719 Jun 27 21:43 1400W-1600W.csv
-rw-rw-rw-   1 user     group    310125772 Jun 27 22:07 1600w-1800w.csv
-rw-rw-rw-   1 user     group    298454235 Jun 27 22:20 1800w-2000w.csv
-rw-rw-rw-   1 user     group     7487744 Jun 27 22:25 最后5000.csv
-rw-rw-rw-   1 user     group    1988283453 Oct 21 11:54 ALL-2000w.csv.txt
-rw-rw-rw-   1 user     group    1988283453 Oct 21 11:54 ALL-2000w.csv

 

 

CSDN 的总经理可以撤掉了,就这管理太差了,混日子的吧,我老杆子用户也在600万里阿,震惊!

让我们范凯兄当总经理吧,这个蒋什么的很差

 

CSDN-中文IT社区-600万.rar 104.85MB/ CSDN泄漏数据完整分析

CSDN密码包查询   http://0bad.com/csdn.php
ed2k://|file|CSDN-中文IT社区-600万.rar|109942505|A29D9468556CF73AFB48A3A8427629DC|/

thunder://QUFlZDJrOi8vfGZpbGV8Q1NETi3W0M7ESVTJ58f4LTYwMM3yLnJhcnwxMDk5NDI1MDV8QTI5RDk0Njg1NTZDRjczQUZCNDhBM0E4NDI3NjI5REN8L1pa

首页>>CSDN数据自救查询

http://sunlava.com/index.htm?p=csdninfo&c=ZXlKdE1URTJYekVpT25zaWNHRm5aU0k2TWpVMU9UaDlmUT09DQo=

 

http://www.cnbeta.com/articles/166576.htm

感谢mayee 的投递
昨天CSDN的用户数据库被人在网上公布。我下载分析了下里面的数据,得出了一些很有意思的现象。泄漏出来的数据只有三列:用户名、密码和邮箱。先来看看密码:

1.最常用的前50个密码

数量           密码

235037    123456789
212761    12345678
76349    11111111
46054    dearbook
34953    00000000
20010    123123123
17794    1234567890
15033    88888888
6995    111111111
5966    147258369
5890    aaaaaaaa
5555    987654321
5145    1111111111
5026    66666666
4686    a123456789
4096    11223344
3968    1qaz2wsx
3650    password
3649    xiazhili
3610    789456123
3505    qwertyuiop
3491    qqqqqqqq
3297    iloveyou
3287    qq123456
3282    87654321
3175    000000000
3100    asdfghjkl
3063    31415926
2985    12344321
2943    1q2w3e4r
2886    0000000000
2770    QAZWSXEDC
2752    123456abc
2613    abcd1234
2578    0123456789
2573    123654789
2540    12121212
2437    asdasdasd
2380    12341234
2348    110110110
2338    abc123456
2298    aa123456
2245    a12345678
2243    22222222
2219    a1234567
2218    1234qwer
2178    123456
2166    123321123
2165    qwertyui
2113    123456123

看看里面有没有你常用的?

2.密码类型

我按 全部是数字;全部是字母;字母和数字;含特殊符号 为密码归了下类:

纯数字密码:2894567  (1)

纯字母密码:795778    (2)

字母和数字:2506714  (3)

含特殊符号:231572    (4)

另外还有一条数据密码是空

密码越复杂就越安全,但是采用字母数字加特殊符号高强度密码的只有231572,约占总共6428632个用户的 三十分之一

3.密码长度

数量         长度

2337895    8
1550730    9
929948    10
627736    11
368567    12
167302    13
154473    14
84292    6
74882    15
49085    16
33951    5
18952    7
7448    4
6981    17
5852    18
5014    20
2278    19
1350    2
1336    3
559    1
1    0

程序员的安全意识还是比较强的,密码普遍长度在8-14位。但是奈何不了明文存储,也奈何不了数据库泄漏哇

4.有多少程序员用 手机号做密码

大约有189307个密码是以手机号形式存在的,按照号码前三位分类:

号码前三位 数量     

139    21171
138    20996
135    20248
136    18444
137    15876
159    14347
158    12455
134    11076
130    11004
131    9441
150    8074
151    6737
133    6068
132    5880
152    3356
189    1102
155    1082
187    544
153    528
156    422
186    238
147    77
157    45
188    43
145    24
180    18
185    9
1349    2

看来程序员们还是最钟爱中国移动啊

5.有多少程序员用纪念日 做密码

大约有437296个密码是以日期形式存在的,按数量排序如下

 

  时间     数量

1987    43307
1986    38670
1988    37917
1985    33117
1984    32219
1989    30284
1983    28630
1982    28432
1981    18052
1990    14514
1980    12691
1979    10528
1978    9251
1991    6391
1977    6343
1976    5186
1975    4083
2008    3923
1974    3523
1992    3260
2006    3158
2005    2978
2004    2909
2002    2815
1973    2815
2009    2691
2003    2539
1972    2504
1993    2373
2007    2290

如果认为密码就是该用户的生日,那么可以看出一些有意思的事情:80后是程序员的主力,85后已经崛起。

以200X为年份的,有可能是有了宝宝的程序员,以宝宝的生日为密码。

6.程序员们都用什么邮箱

下面是排名前30的邮箱提供商:

邮箱后缀    数量

qq.com    1976001
163.com    1766935
126.com    807818
sina.com    351750
yahoo.com.cn    205486
hotmail.com    202965
gmail.com    186809
sohu.com    104756
yahoo.cn    87040
tom.com    72353
yeah.net    53312
21cn.com    50795
vip.qq.com    35115
139.com    29201
263.net    24830
sina.com.cn    19169
live.cn    18918
sina.cn    18599
yahoo.com    18454
foxmail.com    16430
163.net    15279
msn.com    14217
eyou.com    13387
yahoo.com.tw    10809
huiseo.cn    8492
csoftmail.cn    7121
citiz.net    6617
vip.sina.com    5379
189.cn    5004
etang.com    4261

网易邮箱 依旧是国内邮箱的老大,QQ正在快马追上。

35
 
http://www.duozui.net/ziyuan/908.html
人人网猫扑多玩178游戏嘟嘟牛数据打包下载

人人网猫扑多玩178游戏嘟嘟牛数据打包下载

http://dl.iteye.com/upload/attachment/610672/4808c83d-b9ba-314b-ac2e-4892d36882fc.jpg

7K7K 2000W数据库

thunder://QUFodHRwOi8veGxpc3N1ZTExMC5zYW5kYWkubmV0LzdrN2syMDAw5LiHXzIwNDcucmFyP2ZpZD1iYXhLQ2sqeEtzWW9tUUVUSHBFS0x2ZjJGR2pBYmlNTUFBQUFBSzlqWEhHZXBQNFYwV09obHRhR2hqaGlheEJTJm1pZD02NjYmdGhyZXNob2xkPTE1MCZ0aWQ9MkE3OTNGNDU0MkREOTY2OEQyNDA4NTg1MUNGOUJGNDgmc3JjaWQ9MTEyJnZlcm5vPTFaWg==/

嘟嘟牛__66277 

thunder://QUFodHRwOi8veGxpc3N1ZTExMC5zYW5kYWkubmV0L+WYn+WYn+eJm182NjI3Ny5yYXI/ZmlkPURMaUdZUG4tUFh6VzhDZFhDS2h6SkF6cUVCd2wwTm9NQUFBQUFLVzdBUjdJVGdGRjFLWERHVTBnWlU2T3BoZUUmbWlkPTY2NiZ0aHJlc2hvbGQ9MTUwJnRpZD1DRTM2NjMyMDczRTBENTk2QjM0RTM1MzZENzQyNUY4RiZzcmNpZD0xMTImdmVybm89MVpa
178游戏网

thunder://QUFodHRwOi8veGxpc3N1ZTExMC5zYW5kYWkubmV0LzE3OCgxMDAwdylfMzA4Ny5yYXI/ZmlkPVBNWnN4V3puelNNUUxYeC1sRXpNNFd1eE5Hei1HM2dHQUFBQUFDNUZHU0ZBcWxrYmxjUS04WkNGM01ySmJZTkQmbWlkPTY2NiZ0aHJlc2hvbGQ9MTUwJnRpZD1BQkUzOEY5MDYyNUZCNTM4QzFDOUNGRjY0RTZDNzIwMCZzcmNpZD0xMTImdmVybm89MVpa

多玩网__800W

thunder://QUFodHRwOi8veGxpc3N1ZTExMC5zYW5kYWkubmV0L+WkmueOqee9kV84MDBXLnJhcj9maWQ9Nnl0MGh4c3ZLeURWZkt4UzZ4anRNQTQ5dGNFN2ZJNE5BQUFBQUd0MTE4bUppaXlmQUIqd2FCRyprZUlPcC1hTCZtaWQ9NjY2JnRocmVzaG9sZD0xNTAmdGlkPTY3MEVDNDkzRTI3NjU4RkM1NDA0NzJEQTI4MUZCODM3JnNyY2lkPTExMiZ2ZXJubz0xWlo=

猫1000W

thunder://QUFodHRwOi8veGxpc3N1ZTExMC5zYW5kYWkubmV0L+eMqzEwMDBXXzgyMjgucmFyP2ZpZD1DRVBMKmIzZ093Y0dXTERHT0NCc2FxazJJcDhqR3I4RkFBQUFBTC04WmpRZGRpeG9iZkp0aTQqellzVURTU1I4Jm1pZD02NjYmdGhyZXNob2xkPTE1MCZ0aWQ9MkI3QkMwMzg1QzlGN0E4MjY1NUZEQTEwQkMzMDE4MDQmc3JjaWQ9MTEyJnZlcm5vPTFaWg==

人人网500W

thunder://QUFodHRwOi8veGxpc3N1ZTExMC5zYW5kYWkubmV0L+S6uuS6uue9kTUwMFdfMTY2MTAucmFyP2ZpZD1JbXAxTUNHSlB5NDJob1dIclQzaENkKnoqOFJMLWhnREFBQUFBSHpXUDJHclNmUmJFSCo3V2tkcmhNTk5kcjVzJm1pZD02NjYmdGhyZXNob2xkPTE1MCZ0aWQ9RDIxOEMyQUYxMDY0MkI5MDlGQTc1NjkyQzQ0RkI0MTgmc3JjaWQ9MTEyJnZlcm5vPTFaWg==

CSDN-中文IT社区-600万

thunder://QUFodHRwOi8vMTE5LjE0Ny4xNTAuMzcvZG93bl9ncm91cDE4MC9NMDAvMDgvN0YvZDVPV0pVNmxqMGtBQUFBQUJvMlc2VmxvVlVJNDU2NzY0NS9DU0ROLSVFNCVCOCVBRCVFNiU5NiU4N0lUJUU3JUE0JUJFJUU1JThDJUJBLTYwMCVFNCVCOCU4Ny5yYXI/az1XckRwZ1RxaHVZcXU1YTlwYXhKWlhRJnQ9MTMyNDMyMzEzNiZ1PTExOC4xMTYuOTQuMjE0QDIyOTY2NTJAZG44MW5od24mZmlsZT1DU0ROLSVFNCVCOCVBRCVFNiU5NiU4N0lUJUU3JUE0JUJFJUU1JThDJUJBLTYwMCVFNCVCOCU4Ny5yYXJaWg==

http://sunzhiyong.com.cn/?p=800

ed2k://|file|%E0%BD%E0%BD%C5%A3_66277.rar|215666725|EF7187E33A8EBD9FD806343B7B1CAA82|/

ed2k://|file|%B6%E0%CD%E6%CD%F8_800W.rar|227441723|F8388A178222518978550D3E64B6129B|/

ed2k://|file|%E0%BD%E0%BD%C5%A3_66277.rar|215666725|EF7187E33A8EBD9FD806343B7B1CAA82|/

ed2k://|file|%C8%CB%C8%CB%CD%F8500W_16610.rar|51969611|8CD19B7A2EB9F1F74CB8BFBDE7BD144D|/
ed2k://|file|CSDN-%D6%D0%CE%C4IT%C9%E7%C7%F8-600%CD%F2.rar|109942505|A29D9468556CF73AFB48A3A8427629DC|/
 
http://dl.tel1.walkbox.vip.xunlei.com/download?g=9F2E8A401ED20C6FEF6E895193F18DB1D1C78CE8&scn=tel1&dt=3&ui=179465007&ni=42087255-eaad-4098-b85c-05d4a1745c54&s=27889&fv=762&st=1&n=008684C99CACB6C8BE2D93D782BBC7D0A16C05512261720000&rui=108085460&rni=9e87d8c0-f62a-46fa-94fd-7972d6c111ac&vui=179465007
 
thunder://QUFodHRwOi8veGxpc3N1ZTExMC5zYW5kYWkubmV0L+eMqzEwMDBXXzgyMjgucmFyP2ZpZD1DRVBMKmIzZ093Y0dXTERHT0NCc2FxazJJcDhqR3I4RkFBQUFBTC04WmpRZGRpeG9iZkp0aTQqellzVURTU1I4Jm1pZD02NjYmdGhyZXNob2xkPTE1MCZ0aWQ9MkI3QkMwMzg1QzlGN0E4MjY1NUZEQTEwQkMzMDE4MDQmc3JjaWQ9MTEyJnZlcm5vPTFaWg==

转载请注明: 转载自多嘴博客 –http://www.duozui.net/

 

end

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

siemens800

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值