ChartControl 鼠标事件

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/sinat_15155817/article/details/48527295

今天使用dev 中的 ChartControl 控件,绘制了一个柱状图,想在鼠标移动到柱状时,显示提示信息

刚开始一直在找 SeriesPoint 中的mouse 事件,它其实是一个对象,根本不存在鼠标事件,

最后还是通过  ChartControl 控件 Mouse事件解决了。


<pre class="csharp" name="code"> private void button1_Click(object sender, EventArgs e1)
    {
      var SeriesPoint1 = new SeriesPoint("111", new object[] { ((object)(123)) });
      var SeriesPoint2 = new SeriesPoint("222", new object[] { ((object)(222)) });
      var SeriesPoint3 = new SeriesPoint("333", new object[] { ((object)(333)) });
      var SeriesPoint4 = new SeriesPoint("444", new object[] { ((object)(444)) });
      SeriesPoint1.Tag = "SeriesPoint1";
      SeriesPoint2.Tag = "SeriesPoint2";
      SeriesPoint3.Tag = "SeriesPoint3";
      SeriesPoint4.Tag = "SeriesPoint4";
      this.chartControl1.Series[0].Points.AddRange(new SeriesPoint[] { SeriesPoint1, SeriesPoint2, SeriesPoint3, SeriesPoint4 });

      var ToolTip = new ToolTip();
      this.chartControl1.MouseMove += ((s, e) =>
      {
        var chart = s as ChartControl;
        var MouseEventArgs = e as MouseEventArgs;
        var hitInfo = chart.CalcHitInfo(MouseEventArgs.X, MouseEventArgs.Y);
        if (hitInfo.InSeries)
        {
          var SeriesPoint = hitInfo.SeriesPoint;
          ToolTip.SetToolTip(chart, SeriesPoint.Tag != null ? SeriesPoint.Tag.ToString() : "");
        }
        else
        {
          ToolTip.SetToolTip(chart, "");
        }
      });

    }鼠标未移动到柱子上时鼠标移动到 444 上显示的提示信息为 SeriesPoint4


关键是这句代码

var hitInfo = chart.CalcHitInfo(MouseEventArgs.X, MouseEventArgs.Y);

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭