jQuery除指定区域外点击任何地方隐藏DIV功能

$('body').click(function(e) {
  var target = $(e.target);
  // 如果#overlay或者#btn下面还有子元素,可使用
  // !target.is('#btn *') && !target.is('#overlay *')
  if(!target.is('#btn') && !target.is('#overlay')) {
    if ( $('#overlay').is(':visible') ) {
      $('#overlay').hide();                         
    }
  }

});


或者

$('body').click(function(e) {
  if(e.target.id != 'btn' && e.target.id != 'overlay')
   if ( $('#overlay').is(':visible') ) {
     $('#overlay').hide();
   }
})
$("#test").click(function(e) {
  e?e.stopPropagation():event.cancelBubble = true;
});
$(document).click(function() {
  $("#test").fadeOut();
<pre name="code" class="html">e?e.stopPropagation():event.cancelBubble = true;  为阻止冒泡事件</pre> });
<pre></pre>
<br>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭