TCP 四次挥手断开连接

 

1 建立连接 (三次握手)

 

2 断开连接

 

 

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 终极编程指南 设计师:CSDN官方博客 返回首页