stonezhuzisgu的专栏

见贤思齐

键盘扫描码大全

对程序进行键盘控制时,往往要用到一些键的扫描码,以前每次用时都得先扫下试试,实在麻烦。
扫描码        键
0x011b        ESC
0x3b00        F1
0x3c00        F2
0x3d00        F3
0x3e00        F4
0x3f00        F5
0x4000        F6
0x4100        F7
0x4200        F8
0x4300        F9
0x4400        F10
主键盘区:

0x2960        ~
0x0231        1
0x0332        2
0x0433        3
0x0534        4
0x0635        5
0x0736        6
0x0837        7
0x0938        8
0x0a39        9
0x0b30        0
0x0c2d        -
0x0d3d        =
0x2b5c        /
0x0e08        退格键
0x0f09        Tab
0x1071        q
0x1177        w
0x1265        e
0x1372        r
0x1474        t
0x1579        y
0x1675        u
0x1769        i
0x186f        o
0x1970        p
0x1a5b        [
0x1b5d        ]
0x1e61        a
0x1f73        s
0x2064        d
0x2166        f
0x2267        g
0x2368        h
0x246a        j
0x256b        k
0x266c        l
0x273b        ;
0x2827        '
0x1c0d        回车
0x2c7a        z
0x2d78        x
0x2e63        c
0x2f76        v
0x3062        b
0x316e        n
0x326d        m
0x332c        ,
0x342e        .
0x352f        /
0x3920        空格键
右边数字键盘:

0x5200        Insert
0x4700        Home
0x4900        Page UP
0x5300        Delete
0x4f00        End
0x5100        PageDown
0x4800        上箭头
0x4b00        左箭头
0x5000        下箭头
0x4d00        右箭头
0x352f        /
0x372a        *
0x4a2d        - (注意,这是数字键盘的)
0x4737        7
0x4838        8
0x4939        9
0x4b34        4
0x4c35        5
0x4d36        6
0x4e2b        +
0x4f31        1
0x5032        2
0x5133        3
0x5230        0
0x532e        Del

 

 

 
阅读更多
文章标签: insert delete c up
个人分类: language study C
上一篇预处理
下一篇Dev-C++ 编译多文件程序的方法
想对作者说点什么? 我来说一句

键盘扫描常用的几种方法

2010年04月09日 136KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭