GO-复合类型1-数组

数组概述

 • 数组是长度固定,类型固定的数据容器
 • 根据下标访问和修改元素内容
 • 下标从0开始,最后一个元素的下标是长度减一
 • 可以使用len(arr)获得数组的长度

创建数组

func demo71() {
  //开辟10长度的整型数组
  var a1 [10]int
  //[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
  fmt.Println(a1)

  //开辟10长度的整型数组
  var a2 [10]int = [10]int{}
  //[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
  fmt.Println(a2)

  //创建10长度的整型数组,并给前6项赋值
  var a3 = [10]int{0, 1, 2, 3, 4, 5}
  //[0 1 2 3 4 5 0 0 0 0]
  fmt.Println(a3)

  //根据实际元素的个数创建数组,其长度依然是固定不变的
  var a4 = [...]int{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
  //[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
  fmt.Println(a4)

  //同a4,只是声明方式不一样
  a5 := [...]int{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
  //[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
  fmt.Println(a5)
}

修改数组中的元素

 • 根据下标访问元素和修改元素内容
func demo72() {
  a1 := [...]int{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

  //根据下标访问元素和修改元素内容
  a1[6] = 666

  //[0 1 2 3 4 5 666 7 8 9]
  fmt.Println(a1)
}

访问数元素+数组遍历

 • 数组的遍历方式有两种
 • 可以通过长度和下标去遍历
 • 还可以通过range关键字,以枚举的方式进行遍历
func demo73() {
  a1 := [...]int{0, 1, 2, 3, 4, 5, 666, 7, 8, 9}

  //按照下标访问元素
  fmt.Println(a1[6])             //666
  fmt.Printf("type=%T,len=%d\n", a1, len(a1)) //type=[10]int,len=10

  //通过下标遍历数组元素
  for i := 0; i < len(a1); i++ {
    fmt.Println("下标=", i, "值=", a1[i])
  }

  //通过range遍历数组元素
  //index为遍历中的元素下标,value为值
  for index, value := range a1 {
    fmt.Println(index, value)
  }
}

没有更多推荐了,返回首页