CentOS更换yum源

版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明出处。 https://blog.csdn.net/superlover_/article/details/80320692

转到源目录:cd /etc/yum.repos.d/
备份原来的源:mv CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.backup
下载源:

//163源
wget http://mirrors.163.com/.help/CentOS7-Base-163.repo
//阿里源
wget http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo

重命名:mv Centos-7.repo CentOS-Base.repo
运行以下命令生成缓存:

yum clean all

yum makecache

yum update

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭