java读取clob字段的几种方法

第一种

Clob clob = rs.getClob("remark");//java.sql.Clob
String detailinfo = "";
if(clob != null){
    detailinfo = clob.getSubString((long)1,(int)clob.length());
}

第二种:

Clob clob = rs.getClob("remark");//java.sql.Clob
int i = 0;
if(clob != null){
     InputStream input = clob.getAsciiStream();
     int len = (int)clob.length();
     byte by[] = new byte[len];
     while(-1 != (i = input.read(by, 0, by.length))){
      input.read(by, 0, i);
     }
     detailinfo = new String(by, "utf-8");
}

第三种:

Clob clob = rs.getClob("remark");//java.sql.Clob
String value="";
String line="";
if(clob!=null){
    Reader reader=((oracle.sql.CLOB)clob).getCharacterStream();
    BufferedReader br=new BufferedReader(reader);
    while((line=br.readLine())!=null){
         value += line + "\r\n";
    }

    第一种方法代码量少,且能避免中文乱码问题;第二种方法与第一种方法效率差不多,也是常使用的一种方法;第三种方法效率极低,如果数据比较大的话建议不要使用。

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/tanksyg/article/details/49927897
文章标签: java clob
个人分类: java
上一篇java实现zip的压缩和解压(支持中文文件名)
下一篇java动态代理
想对作者说点什么? 我来说一句

JAVAclob的操作

2011年03月29日 55KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭