STL的学习笔记之一

以下是我在自学STL的一点笔记,参考书籍《标准C++宝典》。大家如果谁也对最新的C++标准有兴趣的话,想聊一聊,我的E-MAIL:  tlovexyj@21cn.com

#include <vector>
using namespace std;
向量类模板 vector

1.特点
  优点: 随机访问、动态改变自身大小、快速地在序列尾部插入和删除元素
  缺点: 在除头尾其它位置插入和删除元素效率降低(因为要移动元素以容纳新元素或回收被删除的空间)

2.声明
  vector <数据类型> 对象名(大小, 初始值)
      例: 
          vector <int> iVector(100, 0);  //大小为100,类型为int,初始所有值为0.

3.访问
  通过指示器 iterator(相当于C++里的指针)来操作.
  声明
    vector <数据类型>::iterator 对象名
      例:
          vector <int>::iterator iter;
     
4.访问
  遍历:
    for (iter=iVector.begin(); iter<iVector.end(); iter++);
      //*iter即为向量iVector里各项的值
  取随机值
    iVector.at(下标);
   
5.插入元素(以下介绍都是vector类的成员函数)
    push_back(元素) //在尾部插入
      例:
          iVector.push_back(3);
   
    insert(iterator指针, 元素) //随机插入, iterator用来标明操作的位置
      例:
          vector <int>::iterator start;
          iVector.insert(start, 1);
       
  insert(iterator指针, 个数, 元素) //把元素的n份拷贝到向量中指针所指定的位置
      例:
          vector <int>::iterator start;
          iVector.insert(start, 5, 1);
       
  insert(iterator指针, iterator指针开始, iterator指针结尾) //将操作的范围内的值插入到指定位置
      例:
          vector <int>::iterator i, start, end;
          i    =iVector.begin();
          start=iVector.begin()+2;
          end  =iVector.end()-3;
          iVector.insert(i, start, end);
 
6.删除元素(以下介绍都是vector类的成员函数)
    pop_back() //在尾部删除
      例:
          iVector.push_back();
   
  erase(iterator指针) //随机删除
  erase(iterator指针开始, iterator指针结尾)//删除范围内的值

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

tlovexyj

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值