26、ES中使用mget批量查询api(学习笔记,来自课程资料 + 自己整理)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/toto1297488504/article/details/80558611

1、批量查询的好处

就是一条一条的查询,比如说要查询100条数据,那么就要发送100次网络请求,这个开销还是很大的,如果批量查询的话,查询100条数据,就只要发送1次网络请求,网络请求的性能开销缩减100倍。

2、mget的语法

(1)传统的一条条的查询的方式,语法如下:

GET /test_index/test_type/1
GET /test_index/test_type/2

(2)如果使用mget批量查询,语法如下:

GET /_mget
{
 "docs":[
  {
   "_index":"test_index",
   "_type" : "test_type",
   "_id" : 1
  },
  {
   "_index":"test_index",
   "_type" : "test_type",
   "_id" : 2
  }
 ]
}

也就是说:直接指定_index,_type,_id。

运行结果是:

{
 "docs": [
  {
   "_index": "test_index",
   "_type": "test_type",
   "_id": "1",
   "_version": 2,
   "found": true,
   "_source": {
    "test_field1": "test field1",
    "test_field2": "test field2"
   }
  },
  {
   "_index": "test_index",
   "_type": "test_type",
   "_id": "2",
   "_version": 1,
   "found": true,
   "_source": {
    "test_content": "my test"
   }
  }
 ]
}

(3)如果查询的document是一个index下的不同type的话。语法如下:

GET /test_index/_mget
{
  "docs":[
  {
    "_type":"test_type1",
    "_id" : 1   
  },
  {
    "_type":"test_type2",
    "_id" : 2
  }
  ]
}

也就是说,手工指定type类实现

(3)如果查询的数据在同一个index下的同一个type下,最简单的方式:

GET /test_index/test_type/_mget
{
 "ids":[1,2]
}

运行之后的结果:

{
 "docs": [
  {
   "_index": "test_index",
   "_type": "test_type",
   "_id": "1",
   "_version": 2,
   "found": true,
   "_source": {
    "test_field1": "test field1",
    "test_field2": "test field2"
   }
  },
  {
   "_index": "test_index",
   "_type": "test_type",
   "_id": "2",
   "_version": 1,
   "found": true,
   "_source": {
    "test_content": "my test"
   }
  }
 ]
}

3、mget的重要性

可以说mget是很重要的,一般来说,在进行查询的时候,如果一次性要查询的时候,如果一次性要查询多条数据的话,那么一定要用batch批量操作的api,尽可能减少网络开销次数,可能可以将性能提升数倍,甚至数十倍。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试