Car12

主要从事Visual C++开发,Linux开发

Python字符串2
字符串的比较:
1、=
2、startswitch()
3、endswitch()


print'--------------------------'
a = 1
b = '1'
if a == b:
  
  print '='
else:
  print '!='
print'--------------------------'  
a= 'hello word'
b= 'hello'
if(a.startswith(b,0,6)):
  print 'a==b'
else:
  print 'a!=b'
  
  
if(a.endswith('word',7,10)):
  print 'a==b'
else:
  print 'a!=b'
输出:
--------------------------
!=
--------------------------
a==b
a!=b
字符串反转:
def reverse(str):
  l = list(str)
  out = ''
  for i in range(len(l),0,-1):
    out += ''+l[i-1]
  return out
   
print reverse('hello')
输出:
olleh
字符串查找:

正则表达式:

str = '123abc34,djfabf'
print str.find('ab',5)
print str.find('ab')

print str.rfind('ab')
print str.replace('ab', 'xx')

#print str.replaceFirst('[0-9]{3}',"...")
import time,datetime
print time.strftime('%Y-%m-%d %x %X')

t = time.strptime('08/29/16 16:29:30','%x %X') 

print t 


import re
str = r'^"1"'

print re.findall(r'^[a-z]\w*\@[a-z]+\.[com]{3}','s107a880@qq.com')<pre name="code" class="python">输出
12
3
12
123xxc34,djfxxf
2016-08-29 08/29/16 18:01:56
time.struct_time(tm_year=2016, tm_mon=8, tm_mday=29, tm_hour=16, tm_min=29, tm_sec=30, tm_wday=0, tm_yday=242, tm_isdst=-1)
['s107a880@qq.com']阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u010261063/article/details/52355364
个人分类: Python
想对作者说点什么? 我来说一句

Python源码剖析

2013年06月19日 694KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

Python字符串2

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭