Android API manifest <meta-data> 谷歌翻译

句法: 的android:名称 = “ 字符串 ”            机器人:资源 = “ 资源规范 ”            机器人:值 = “ 字符串 ” /> 包含在:        描述:的名称-值对为能够供给到父组件的附加 ​​,任意数据项。一个组件元素可以包含任意数...

2016-05-02 09:07:18

阅读数:568

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除