Coolxxx的博客

CE→MLE→TLE→WA→RE→PE→AC

【最短路】NEERC15 F Froggy Ford (Codeforces GYM 100851)

题目链接:

  http://codeforces.com/gym/100851

题目大意:

  一只青蛙跳过宽为W的河,河中游N个石头,坐标xi,yi,现在往河中间添加一个石头,使得每次跳跃的最大的距离最小。求这个添加的石头的位置。

题目思路:

  【最短路】

  设置源汇S,T,S到T连一条W的边,S到每个点连Xi的边,每个点到T连W-Xi的边。每个点往其他点连一条Di,j的边(直线距离)

  统计到每个点的最大跳跃距离d[i][0],d[i][1],0表示没有加过石子,1表示加过。同时记录这个答案是由哪一条边更新的。

  三种转移d[u][0]->d[v][0],d[u][0]->d[v][1],d[u][1]->d[v][1]。

  最后答案就是更新d[T][1]的那条边的终点。
//
//by coolxxx
//#include<bits/stdc++.h>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<string>
#include<iomanip>
#include<map>
#include<stack>
#include<queue>
#include<set>
#include<bitset>
#include<memory.h>
#include<time.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
//#include<stdbool.h>
#include<math.h>
#define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
#define abs(a) ((a)>0?(a):(-(a)))
#define lowbit(a) (a&(-a))
#define sqr(a) ((a)*(a))
#define swap(a,b) ((a)^=(b),(b)^=(a),(a)^=(b))
#define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
#define eps (1e-8)
#define J 10
#define mod 1000000007
#define MAX 0x7f7f7f7f
#define PI 3.14159265358979323
#define N 1004
#define M 2100004
using namespace std;
typedef long long LL;
int cas,cass;
int n,m,lll,ans;
int W,S,T;
int fa[N],last[N],q[N],f[N][2];
double d[N][2];
bool u[N];
struct Point
{
	int x,y;
}p[N];
struct xxx
{
	int from,to,next;
	double dis;
}a[M];
void add(int x,int y,double z)
{
	a[++lll].next=last[x];
	a[lll].from=x;
	a[lll].to=y;
	a[lll].dis=z;
	last[x]=lll;
}
bool cmp(Point aa,Point bb)
{
	if(aa.x!=bb.x)return aa.x>bb.x;
	return aa.y>bb.y;
}
void spfa()
{
	int i,l=0,r=1,now,to;
	for(i=1;i<=T;i++)d[i][0]=d[i][1]=1e30;
	q[1]=S;d[S][0]=d[S][1]=0;
	while(l!=r)
	{
		now=q[l=(l+1)%N];
		if(now==T)continue;
		u[now]=0;
		if(d[now][0]>d[T][0] && d[now][1]>d[T][1] && d[now][0]>d[T][1])continue;
		for(i=last[now];i;i=a[i].next)
		{
			to=a[i].to;
			if(d[to][0]>max(d[now][0],a[i].dis))
			{
				d[to][0]=max(d[now][0],a[i].dis);
				if(d[now][0]>a[i].dis)f[to][0]=f[now][0];
				else f[to][0]=i;
				if(!u[to])
				{
					u[to]=1;
					if(d[q[(l+1)%N]][0]>d[to][0] && d[q[(l+1)%N]][1]>d[to][1])
						q[l]=to,l=(l+N-1)%N;
					else q[r=(r+1)%N]=to;
				}
			}
			if(d[to][1]>max(d[now][1],a[i].dis))
			{
				d[to][1]=max(d[now][1],a[i].dis);
				f[to][1]=f[now][1];
				if(!u[to])
				{
					u[to]=1;
					if(d[q[(l+1)%N]][0]>d[to][0] && d[q[(l+1)%N]][1]>d[to][1])
						q[l]=to,l=(l+N-1)%N;
					else q[r=(r+1)%N]=to;
				}
			}
			if(d[to][1]>max(d[now][0],a[i].dis/2))
			{
				d[to][1]=max(d[now][0],a[i].dis/2);
				f[to][1]=i;
				if(!u[to])
				{
					u[to]=1;
					if(d[q[(l+1)%N]][0]>d[to][0] && d[q[(l+1)%N]][1]>d[to][1])
						q[l]=to,l=(l+N-1)%N;
					else q[r=(r+1)%N]=to;
				}
			}
		}
	}
}
int main()
{
	#ifndef ONLINE_JUDGE
//	freopen("froggy.in","r",stdin);
//	freopen("froggy.out","w",stdout);
	#endif
	int i,j,k;
	double x,y,z;
//	for(scanf("%d",&cass);cass;cass--)
//	for(scanf("%d",&cas),cass=1;cass<=cas;cass++)
//	while(~scanf("%s",s+1))
	while(~scanf("%d",&W))
	{
		lll=0;mem(last,0);mem(f,0);mem(u,0);
		scanf("%d",&n);
		S=n+1,T=n+2;p[S].x=p[S].y=p[T].x=p[T].y=0;
		add(S,T,W);
		for(i=1;i<=n;i++)scanf("%d%d",&p[i].x,&p[i].y);
		sort(p+1,p+1+n,cmp);
		for(i=1;i<=n;i++)
		{
			add(S,i,p[i].x);
			add(i,T,W-p[i].x);
		}
		for(i=1;i<n;i++)
		{
			for(j=i+1;j<=n;j++)
			{
				z=sqrt(1LL*(p[i].x-p[j].x)*(p[i].x-p[j].x)+1LL*(p[i].y-p[j].y)*(p[i].y-p[j].y));
				if(z>W)continue;
				add(i,j,z);
				add(j,i,z);
			}
		}
		spfa();
		j=a[f[T][1]].from;
		k=a[f[T][1]].to;
		if(j==S)p[j].x=0,p[j].y=p[k].y;
		if(k==T)p[k].x=W,p[k].y=p[j].y;
		x=1LL*(p[j].x+p[k].x);
		y=1LL*(p[j].y+p[k].y);
		printf("%lf %lf\n",x/2,y/2);
	}
	return 0;
}
/*
//

//
*/


阅读更多
版权声明:本文为博主Coolxxx原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u010568270/article/details/52370267
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

【最短路】NEERC15 F Froggy Ford (Codeforces GYM 100851)

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭