C#串口数据收发

多个线程的创建和管理


https://blog.csdn.net/u010307521/article/details/50238997

1.起始

最近在公司做上位机和设备进行串口通信的项目,自己就写了个串口通信工具,今天是第三天,刚刚实现串口的双向通信。

2.软件的界面

先进行界面设计,将需要的功能放上来。 
界面设计 
主要功能包括:打开串口、关闭串口,向串口发送数据以及从串口读取数据。在发送和接收的文本框里面,我加上了切换16进制的功能,方便调试。 
在主窗体中需要一些变量用于存储串口名、串口缓冲区数据等相关信息。

private string[] portNames = null;
private List<SerialPort> serialPorts;
private byte[] portBuffer;
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

串口号的选择采用下拉菜单式,需要在初始化Form的时候扫描所有可用串口并显示在comboBox中。初始化之后需要加上以下代码:

this.serialPorts = new List<SerialPort>();
this.portNames = SerialPort.GetPortNames();
this.portBuffer = new byte[1000];  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

其中第二行将扫描到的各串口名以字符串存入this.portNames数组。之后需要将扫描到的串口读取到comboBox中。

//Assign the value of port names to serial ports display
if (this.portNames.Length > 1)
{     
  for(int i = 0;i<this.portNames.Length;i++)
  {
    this.serialPorts.Add(new SerialPort(this.portNames[i]));
  }        
}
      this.portNumberComboBox1.Items.AddRange(this.portNames);       this.portNumberComboBox2.Items.AddRange(this.portNames); 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

以上的代码完成了这些操作。到这里软件界面初始化及初步扫描串口号就完成了,接下来需要完成按钮的响应函数。

3.对串口的操作功能

打开串口和关闭串口都很简单,直接调用对应API即可。

private void openButton_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    for (int i = 0; i < this.portNames.Length; i++)
    {
      try
      {
        if (this.portNames.ElementAt(i) == this.portNumberComboBox1.Text.ToString())
        {
          if (!this.serialPorts.ElementAt(i).IsOpen)
          {
            this.serialPorts.ElementAt(i).Open();
            MessageBox.Show("已打开串口!");
          }
          //this.serialPorts.ElementAt(i).
        }
      }
      catch (IOException eio)
      {
        MessageBox.Show("打开串口异常:" + eio);
      }

    }
  }

  private void closeButton_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    for (int i = 0; i < this.portNames.Length; i++)
    {
      try
      {
        if (this.portNames.ElementAt(i) == this.portNumberComboBox1.Text.ToString())
        {
          if (this.serialPorts.ElementAt(i).IsOpen)
          {
            this.serialPorts.ElementAt(i).Close();
            MessageBox.Show("已关闭串口!");
          }

        }
      }
      catch (IOException eio)
      {
        MessageBox.Show("关闭串口异常:" + eio);
      }
    }
  }
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47

通过某个串口发送数据的时候,需要先读取文本框中需要发送的内容,再调用write函数。

private void sendButton_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    for (int i = 0; i < this.portNames.Length; i++)
    {
      try
      {
        if (this.portNames.ElementAt(i) == this.portNumberComboBox1.Text.ToString())
        {
          if (this.serialPorts.ElementAt(i).IsOpen)
          {
            string sendContent = this.sendTextBox.Text.ToString();
            this.serialPorts.ElementAt(i).Write(sendContent);              
            MessageBox.Show("已发送数据!");
          }

        }
      }
      catch (IOException eio)
      {
        MessageBox.Show("串口发送异常:" + eio);
      }
    }
  }
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

对于读操作,由于串口有dataReceived事件可以监听,这里选择不用线程,而是监听事件。建立一个timer用来扫描第二个comboBox,当第二个comboBox中有选中的时候,事件会被监听到。

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  this.AddEventHandlerForResponse();
}

private void AddEventHandlerForResponse()
  {
    for (int i = 0; i < this.portNames.Length; i++)
    {
      try
      {
        if (this.portNames.ElementAt(i) == this.portNumberComboBox2.Text.ToString())
        {
          if ((this.serialPorts.ElementAt(i).IsOpen)&&(this.serialPorts.ElementAt(i).BytesToRead > 0))
          {
            this.serialPorts.ElementAt(i).Read(this.portBuffer, 0, this.serialPorts.ElementAt(i).BytesToRead);
            this.serialPorts.ElementAt(i).DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(this.DataReceiveEventHandler);
          }

        }
      }
      catch (IOException eio)
      {
        MessageBox.Show("串口异常:" + eio);
      }
    }
  }
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

上面的代码中出现了处理DataReceived事件的函数this.DataReceiveEventHandler 
这里由于串口的读操作相对特殊,串口读取缓冲区数据通过辅助线程进行,进行读操作的时候不能直接修改UI中的内容,所以文本框中的接收内容要通过invoke来实现。

private void DataReceiveEventHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
{
  SerialPort sp = (SerialPort)sender;
  this.receiveTextBox.Invoke(
    new MethodInvoker(
      delegate 
    {
        this.receiveTextBox.AppendText(sp.ReadExisting());
        this.receiveTextBox.Text += " ";

    }
            )
              );
  }
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

至此,实现了串口通信的基本功能,包括打开串口、关闭串口以及读写操作。

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页