LeetCode算法题——两数之和(python)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u011444756/article/details/79966906

两数之和:

给定一个整数数组和一个目标值,找出数组中和为目标值的两个数。

你可以假设每个输入只对应一种答案,且同样的元素不能被重复利用。

示例:

给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9

因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]
自己编写的答案:

class Solution(object):
  def twoSum(self, nums, target):
    """
    :type nums: List[int]
    :type target: int
    :rtype: List[int]
    """
    for k in range(len(nums)):
      for i in range(len(nums) - 1, -1, -1):
        if nums[k] + nums[i] == target and k!=i:
          a = [k, i]
          print a
          return a
          break

网上找的标准答案:

class Solution(object):
  def twoSum(self, nums, target):
    dic = {}
    for i, num in enumerate(nums):
      if num in dic:
        return [dic[num], i]
      else:
        dic[target - num] = i


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭