qDebug()使log输出到文件

转载 2018年04月17日 19:27:51重构qDebug()<<,使log输出到文件

#include <QProcessEnvironment>
#include <QDateTime>
#include <QFile>
#include <QIODevice>

class HSDbg
{
public:

  HSDbg& operator<<(const QString& str)
  {
    QTextStream txtOutput(&qtLogfile);
    if(qtLogfile.open(QIODevice::Append | QIODevice::Text))
    {
      qDebug() << str;
      txtOutput << str << "\n";
      qtLogfile.close();
    }
    return *this;
  }
  HSDbg& operator<<(const QByteArray& str)
  {
    QTextStream txtOutput(&qtLogfile);
    if(qtLogfile.open(QIODevice::Append | QIODevice::Text))
    {
      qDebug() << str;
      txtOutput << str << "\n";
      qtLogfile.close();
    }
    return *this;
  }
  HSDbg& operator<<(const char* str)
  {
    QTextStream txtOutput(&qtLogfile);
    if(qtLogfile.open(QIODevice::Append | QIODevice::Text))
    {
      qDebug() << QString(str);
      txtOutput << str << "\n";
      qtLogfile.close();
    }
    return *this;
  }
  HSDbg& operator<<(const int& i)
  {
    QTextStream txtOutput(&qtLogfile);
    if(qtLogfile.open(QIODevice::Append | QIODevice::Text))
    {
      qDebug() << i;
      txtOutput << i << "\n";
      qtLogfile.close();
    }
    return *this;
  }
  HSDbg(QString fileName)
  {
    qtLogfile.setFileName(fileName);
  }

private:
  QFile qtLogfile;

};

#define LOG_FILE_PATH  QProcessEnvironment::systemEnvironment().value("APPDATA") + "\\test\\logs\\"
#define LOG_FILE_NAME  "Qt_" + QDateTime::currentDateTime().toString("yyyy-MM-dd_hh-mm-ss") + ".txt"

static HSDbg sHSDbg(LOG_FILE_PATH + LOG_FILE_NAME);
//用此QDBG输出到log文件中
#define QDBG sHSDbg<<"==="+QString(__FILE__)+" "+QString(__FUNCTION__)+"():"+QString::number(__LINE__)
//用此QDBG输出到consloe上
//#define QDBG qDebug()<<__FILE__<<__FUNCTION__<<"():"<<__LINE__
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72

转载自:https://blog.csdn.net/liukang325/article/details/72466199

【Qt】qDebug()调试信息保存至txt日志文件

开发环境:Win10 Qt5.7.0 VisualStudio2015 核心:qInstallMessageHandler函数 Qt可将qDebug()输出的信息(其他信息),进行额外处理 最常见的用...
 • shihoongbo
 • shihoongbo
 • 2016-10-09 11:01:34
 • 1783

QT5 qDebug 输出到文件

QT4的做法和QT5有差异, QT5中已经废除了qInstallMsgHandler . 具体代码如下:#if QT_VERSION >= QT_VERSION_CHECK(5, 0, 0) vo...
 • Fred_Wu
 • Fred_Wu
 • 2016-06-01 11:26:02
 • 2042

Qt4/Qt5 qDebug输出到文件

在Qt中qDebug()可以可以打印出十分细致的log,用过你就会喜欢。现在要将qDebug() 等重定向到文件中。 但是Qt4.xxx版本(Qt5以下)和Qt5以上版本中qDebug()重定向是有...
 • qq_33663749
 • qq_33663749
 • 2016-09-02 10:33:53
 • 737

重构qDebug()<<,使log输出到文件

重构qDebug()
 • liukang325
 • liukang325
 • 2017-05-18 13:58:25
 • 405

改变qDebug的输出到文本文件

功能:把控制台的程序输出到文本文件,同时保留在控制台显示   #include #include "qmlapplicationviewer.h" #include "QtDebug" #in...
 • sgcc_zhs
 • sgcc_zhs
 • 2012-11-28 09:48:56
 • 1092

Qt5.7.0 日志输出文件之debug重定向

在Qt开发过程当中经常使用qDebug等一些输出来调试程序,但是到了正式发布的时候,都会被注释或者删除,采用日志输出来代替。 做过项目的童鞋可能都使用过日志功能,以便有异常错误能够快速跟踪、定位,Q...
 • u013711616
 • u013711616
 • 2016-08-21 02:07:44
 • 2417

Qt:重定向QDebug输出到文件,并附上日期

介绍代码比较简单,就是一个函数,在main中调用即可
 • wsj18808050
 • wsj18808050
 • 2016-12-31 11:55:50
 • 1200

重定向qDebug、qWarning等到某个Qt窗口部件

将qDebug、qWarning等输出显示到一个窗口部件中
 • dbzhang800
 • dbzhang800
 • 2011-07-09 22:55:09
 • 6739

Qt日志输出至文件

转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101guc5.html。     在Qt开发过程当中经常使用qDebug等一些输出来调试程序,但是到了正式...
 • u010855021
 • u010855021
 • 2016-08-09 23:31:36
 • 3956

将Eclipse里的logcat导出到本地文件

之前一直在Ubuntu下搞开发,看log都在终端搞了,现在换到Windows下,要从eclipse里把logcat导出来,楞是没找到从哪导,搞了半天才发现,原来右上角就有一个按钮可以搞定。如下图: ...
 • liuhanhan512
 • liuhanhan512
 • 2012-11-22 17:14:35
 • 3180
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:qDebug()使log输出到文件
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)