qDebug()使log输出到文件重构qDebug()<<,使log输出到文件

#include <QProcessEnvironment>
#include <QDateTime>
#include <QFile>
#include <QIODevice>

class HSDbg
{
public:

  HSDbg& operator<<(const QString& str)
  {
    QTextStream txtOutput(&qtLogfile);
    if(qtLogfile.open(QIODevice::Append | QIODevice::Text))
    {
      qDebug() << str;
      txtOutput << str << "\n";
      qtLogfile.close();
    }
    return *this;
  }
  HSDbg& operator<<(const QByteArray& str)
  {
    QTextStream txtOutput(&qtLogfile);
    if(qtLogfile.open(QIODevice::Append | QIODevice::Text))
    {
      qDebug() << str;
      txtOutput << str << "\n";
      qtLogfile.close();
    }
    return *this;
  }
  HSDbg& operator<<(const char* str)
  {
    QTextStream txtOutput(&qtLogfile);
    if(qtLogfile.open(QIODevice::Append | QIODevice::Text))
    {
      qDebug() << QString(str);
      txtOutput << str << "\n";
      qtLogfile.close();
    }
    return *this;
  }
  HSDbg& operator<<(const int& i)
  {
    QTextStream txtOutput(&qtLogfile);
    if(qtLogfile.open(QIODevice::Append | QIODevice::Text))
    {
      qDebug() << i;
      txtOutput << i << "\n";
      qtLogfile.close();
    }
    return *this;
  }
  HSDbg(QString fileName)
  {
    qtLogfile.setFileName(fileName);
  }

private:
  QFile qtLogfile;

};

#define LOG_FILE_PATH  QProcessEnvironment::systemEnvironment().value("APPDATA") + "\\test\\logs\\"
#define LOG_FILE_NAME  "Qt_" + QDateTime::currentDateTime().toString("yyyy-MM-dd_hh-mm-ss") + ".txt"

static HSDbg sHSDbg(LOG_FILE_PATH + LOG_FILE_NAME);
//用此QDBG输出到log文件中
#define QDBG sHSDbg<<"==="+QString(__FILE__)+" "+QString(__FUNCTION__)+"():"+QString::number(__LINE__)
//用此QDBG输出到consloe上
//#define QDBG qDebug()<<__FILE__<<__FUNCTION__<<"():"<<__LINE__
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72

转载自:https://blog.csdn.net/liukang325/article/details/72466199

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试