[js高手之路]Node.js jade mongodb mongoose实现爬虫分离入库与生成静态文件

接着这篇文章[js高手之路]Node.js jade抓取博客所有文章生成静态html文件继续,在这篇文章中实现了采集与静态文件的生成,在实际的采集项目中, 应该是先入库再选择性的生成静态文件。

那么我选择的数据库是mongodb,为什么用这个数据库,因为这个数据库是基于集合,数据的操作基本是json,与dom模块cheerio具有非常大的亲和力,cheerio处理过滤出来的数据,可以直接插入mongodb,不需要经过任何的处理,非常的便捷,当然跟node.js的亲和力那就不用说了,更重要的是,性能很棒。这篇文章我就不具体写mongodb的基本用法,到时候会另起文章从0开始写mongodb基本常用用法.先看下入库的效果与生成静态文件的效果:

我在这个阶段,把爬虫分离成2个模块,采集入库( crawler.js ), 生成静态文件(makeHtml.js).

crawler.js:

 1 var http = require('http');
 2 var cheerio = require('cheerio');
 3 var mongoose = require('mongoose');
 4 mongoose.Promise = global.Promise;
 5 var DB_URL = 'mongodb://localhost:27017/crawler';
 6 
 7 var aList = []; //博客文章列表信息
 8 var aUrl = []; //博客所有的文章url
 9 
 10 var db = mongoose.createConnection(DB_URL);
 11 db.on('connected', function (err) {
 12   if (err) {
 13     console.log(err);
 14   } else {
 15     console.log('db connected success');
 16   }
 17 });
 18 var Schema = mongoose.Schema;
 19 var arcSchema = new Schema({
 20   id: Number, //文章id
 21   title: String, //文章标题
 22   url: String, //文章链接
 23   body: String, //文章内容
 24   entry: String, //摘要
 25   listTime: Date //发布时间
 26 });
 27 var Article = db.model('Article', arcSchema);
 28 
 29 function saveArticle(arcInfo) {
 30   var arcModel = new Article(arcInfo);
 31   arcModel.save(function (err, result) {
 32     if (err) {
 33       console.log(err);
 34     } else {
 35       console.log(`${arcInfo['title']}  插入成功`);
 36     }
 37   });
 38 }
 39 
 40 function filterArticle(html) {
 41   var $ = cheerio.load(html);
 42   var arcDetail = {};
 43   var title = $("#cb_post_title_url").text();
 44   var href = $("#cb_post_title_url").attr("href");
 45   var re = /\/(\d )\.html/;
 46   var id = href.match(re)[1];
 47   var body = $("#cnblogs_post_body").html();
 48   return {
 49     id: id,
 50     title: title,
 51     url: href,
 52     body: body
 53   };
 54 }
 55 
 56 function crawlerArc(url) {
 57   var html = '';
 58   var str = '';
 59   var arcDetail = {};
 60   http.get(url, function (res) {
 61     res.on('data', function (chunk) {
 62       html = chunk;
 63     });
 64     res.on('end', function () {
 65       arcDetail = filterArticle(html);
 66       saveArticle(arcDetail);
 67       if ( aUrl.length ) {
 68         setTimeout(function () {
 69           if (aUrl.length) {
 70             crawlerArc(aUrl.shift());
 71           }
 72         }, 100);
 73       }else {
 74         console.log( '采集任务完成' );
 75         return;
 76       }
 77     });
 78   });
 79 }
 80 
 81 function filterHtml(html) {
 82   var $ = cheerio.load(html);
 83   var arcList = [];
 84   var aPost = $("#content").find(".post-list-item");
 85   aPost.each(function () {
 86     var ele = $(this);
 87     var title = ele.find("h2 a").text();
 88     var url = ele.find("h2 a").attr("href");
 89     ele.find(".c_b_p_desc a").remove();
 90     var entry = ele.find(".c_b_p_desc").text();
 91     ele.find("small a").remove();
 92     var listTime = ele.find("small").text();
 93     var re = /\d{4}-\d{2}-\d{2}\s*\d{2}[:]\d{2}/;
 94     listTime = listTime.match(re)[0];
 95 
 96     arcList.push({
 97       title: title,
 98       url: url,
 99       entry: entry,
100       listTime: listTime
101     });
102   });
103   return arcList;
104 }
105 
106 function nextPage(html) {
107   var $ = cheerio.load(html);
108   var nextUrl = $("#pager a:last-child").attr('href');
109   if (!nextUrl) return getArcUrl(aList);
110   var curPage = $("#pager .current").text();
111   if (!curPage) curPage = 1;
112   var nextPage = nextUrl.substring(nextUrl.indexOf('=')  1);
113   if (curPage < nextPage) crawler(nextUrl);
114 }
115 
116 function crawler(url) {
117   http.get(url, function (res) {
118     var html = '';
119     res.on('data', function (chunk) {
120       html = chunk;
121     });
122     res.on('end', function () {
123       aList.push(filterHtml(html));
124       nextPage(html);
125     });
126   });
127 }
128 
129 function getArcUrl(arcList) {
130   for (var key in arcList) {
131     for (var k in arcList[key]) {
132       aUrl.push(arcList[key][k]['url']);
133     }
134   }
135   crawlerArc(aUrl.shift());
136 }
137 
138 var url = 'http://www.cnblogs.com/ghostwu/';
139 crawler(url);

其他的核心模块没有怎么改动,主要增加了数据库连接,数据库创建,集合创建( 集合相当于关系型数据库中的表 ),Schema( 相当于关系型数据库的表结构 ).
mongoose操作数据库( save:插入数据 ).分离了文件生成模块.

makeHtml.js文件
 1 var fs = require('fs');
 2 var jade = require('jade');
 3 
 4 var mongoose = require('mongoose');
 5 mongoose.Promise = global.Promise;
 6 var DB_URL = 'mongodb://localhost:27017/crawler';
 7 
 8 var allArc = [];
 9 var count = 0;
10 
11 var db = mongoose.createConnection(DB_URL);
12 db.on('connected', function (err) {
13   if (err) {
14     console.log(err);
15   } else {
16     console.log('db connected success');
17   }
18 });
19 var Schema = mongoose.Schema;
20 var arcSchema = new Schema({
21   id: Number, //文章id
22   title: String, //文章标题
23   url: String, //文章链接
24   body: String, //文章内容
25   entry: String, //摘要
26   listTime: Date //发布时间
27 });
28 var Article = db.model('Article', arcSchema);
29 
30 function makeHtml(arcDetail) {
31   str = jade.renderFile('./views/layout.jade', arcDetail);
32    count;
33   fs.writeFile('./html/'  count  '.html', str, function (err) {
34     if (err) {
35       console.log(err);
36     }
37     console.log( `${arcDetail['id']}.html创建成功`  count );
38     if ( allArc.length ){
39       setTimeout( function(){
40         makeHtml( allArc.shift() );
41       }, 100 );
42     }
43   });
44 }
45 
46 function getAllArc(){
47   Article.find( {}, function( err, arcs ){
48     allArc = arcs;
49     makeHtml( allArc.shift() );
50   } ).sort( { 'id' : 1 } );
51 }
52 getAllArc();

 

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值