java各种进制之间的相互转化

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u012107143/article/details/77380795

1. 各种进制字符串形式的相互转化

    System.out.println("把2,8,16的数字的字符串形式,转化为10进制:");
    System.out.println(Integer.parseInt("10", 10));
    System.out.println(Integer.parseInt("10", 2));
    System.out.println(Integer.parseInt("10", 8));
    System.out.println(Integer.parseInt("10", 16));
    System.out.println();

    System.out.println("把10进制,转化为2,8,16进制:");
    System.out.println(Integer.toString(10));
    System.out.println(Integer.toBinaryString(10));
    System.out.println(Integer.toOctalString(10));
    System.out.println(Integer.toHexString(10));
    System.out.println();
    把2,8,16的数字的字符串形式,转化为10进制:
    10
    2
    8
    16

    把10进制,转化为2,8,16进制:
    10
    1010
    12
    a

2. 在输入输出的过程中,直接转化各种进制(注意:不能直接转化2进制,2进制需要用字符串处理)

    System.out.println("把8,16进制的数字,直接打印为10进制:");
    System.out.format("%d", 10).println();
    System.out.format("%d", 010).println();
    System.out.format("%d", 0x10).println();
    System.out.println();

    System.out.println("把10进制,直接打印为8,16进制,而且可以控制输出形式:");
    System.out.format("%d", 10).println();
    System.out.format("%o, %#o, %#4o, %#04o", 10, 10, 10, 10).println();
    System.out.format("%x, %#x, %#4x, %#04x", 10, 10, 10, 10).println();
    System.out.println();
    把8,16进制的数字,直接打印为10进制:
    10
    8
    16

    把10进制,直接打印为8,16进制,而且可以控制输出形式:
    10
    12, 012, 012, 0012
    a, 0xa, 0xa, 0x0a

3. 格式化输出的字符串

    System.out.println("把10进制,输出为8,16进制到字符串,而且可以控制输出形式:");
    String s;
    System.out.println(s = String.format("%d", 10));
    System.out.println(s = String.format("%o, %#o, %#4o, %#04o", 10, 10, 10, 10));
    System.out.println(s = String.format("%x, %#x, %#4x, %#04x", 10, 10, 10, 10));
    System.out.println();
    把10进制,输出为8,16进制到字符串,而且可以控制输出形式:
    10
    12, 012, 012, 0012
    a, 0xa, 0xa, 0x0a

没有更多推荐了,返回首页