Floyd算法,求图中两个点之间的最短距离

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u012432475/article/details/17012167
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <string.h>
#include <queue> //Floyd算法,求图中两个点之间的最短距离    
#define inf 1000000  //hdu2544 
using namespace std;
int n, map[110][110];
int main()
{
	int i, t, m, j, a, b, c;
	while(scanf("%d%d", &n, &m)!=EOF)
	{
		if(n==0&&m==0)break;
		for(j=1; j<=n; ++j)
		{
			for(t=1; t<=n; ++t)
				map[j][t]=inf;  //初始化,j到t的距离
		}
		while(m--)
		{
			scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
			map[a][b]=map[b][a]=c;
		}
		for(i=1; i<=n; i++)  //算法核心,三重循环
		{
			for(j=1; j<=n; ++j)
			{
				for(t=1; t<=n; ++t)
				{
				if(map[j][i]!=inf&&map[i][t]!=inf&&map[j][t]>map[j][i]+map[i][t]) //注意这里是map[j][t],同时防止溢出所造成的错误(map[j][i]!=inf&&map[i][t]!=inf)
   				map[j][t]=map[j][i]+map[i][t];
				}
			}
		}
		printf("%d\n", map[1][n]);
	}
	return 0;
}
		


 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试