67. Add Binary

版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明出处。 https://blog.csdn.net/u012663034/article/details/52352856

Given two binary strings, return their sum (also a binary string).

For example,
a = "11"
b = "1"
Return "100".

简单方法,依次相加,若一个string加完还有进一,则对接下来的继续加

class Solution {
public:
  string addBinary(string a, string b) {
    int lena=a.length();
    int lenb=b.length();
    if(lena==0){
      return b;
    }
    if(lenb==0){
      return a;
    }
    int count=0;
    if(lena<lenb){
      string tmp=a;
      a=b;
      b=tmp;
      int tmp1=lena;
      lena=lenb;
      lenb=tmp1;
    }
    
      for(int i=lenb-1,j=lena-1;i>=0;i--,j--){
        if(count==0){
          if((a[j]=='1')&&(b[i]=='1')){
            a[j]='0';
            count=1;
          }
          else if((a[j]=='1')||(b[i]=='1')){
            a[j]='1';
            count=0;
          }
        }
        else{
          
          if((a[j]=='1')&&(b[i]=='1')){
            a[j]='1';
            count=1;
          }
          else if((a[j]=='1')||(b[i]=='1')){
            a[j]='0';
            count=1;
          }
          else{
            a[j]='1';
            count=0;
          }
        }
      }
      for(int i=lena-lenb-1;i>=0;i--){
        if(count==1){
          if(a[i]=='1'){
            a[i]='0';
          }
          else{
            a[i]='1';
            count =0;
          }
        }
        else{
          break;
        }
      }
      if(count==1){
        a='1'+a;
      }
    
    return a;
  }
};

改进后,char型可直接进行加减,即不需要判断,虽改进不大,确是不同的方式

class Solution {
public:
  string addBinary(string a, string b) {
    int lena=a.length();
    int lenb=b.length();
    if(lena==0){
      return b;
    }
    if(lenb==0){
      return a;
    }
    int count=0;
    if(lena<lenb){
      string tmp=a;
      a=b;
      b=tmp;
      int tmp1=lena;
      lena=lenb;
      lenb=tmp1;
    }
    int sum=0;
      for(int i=lenb-1,j=lena-1;i>=0;i--,j--){
        
        sum=a[j]-'0'+b[i]-'0'+count;
        if(sum==1){
          a[j]='1';
          count=0;;
        }
        else if(sum==2){
          a[j]='0';
          count=1;
        }else if(sum==3){
          a[j]='1';
          count=1;
        }

      }
      for(int j=lena-lenb-1;j>=0;j--){
        sum=a[j]-'0'+count;
        if(sum==0){
          count=0;
          break;
        }
        else if(sum==1){
          a[j]='1';
          count=0;
          break;
        }
        else if(sum==2){
          a[j]='0';
          count=1;
        }
      }
      if(count==1){
        a='1'+a;
      }
    
    return a;
  }
};
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页