java的二维数组中如何计算行数和列数?

二维数组实质是一维数组,一维数组包含子数组就形成了二级!

int i[][] ={{ 1, 2, 8, 9 },
      { 2, 4, 8, 12 },
      { 4, 7, 10, 13 },
      { 6, 8, 11, 15 } };
int rows = i.length;//行数
int columns = i[0].length;//列数

阅读更多
个人分类: java
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭