leetcode + DP与那种二维度最长公共子序列有点像

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u013554860/article/details/79958980
点击打开链接
//Dp
class Solution {
public:
  int maximalSquare(vector<vector<char>>& matrix) {
    int row = matrix.size();
    if(row==0) return 0;
    int col = matrix[0].size();
    vector<vector<int> > vec(row, vector<int>(col, 0)); //全部赋值为0了
    int result =0;
    for(int i=0; i<row; i++){
      for(int j=0;j<col; j++){
        if(matrix[i][j]=='1'){
          vec[i][j]=1;
          if(i>0&&j>0){
            vec[i][j] += min(min(vec[i][j-1],vec[i-1][j]),vec[i-1][j-1]);
          }
        }
        result = max(result, vec[i][j]);
      }
    }
    return result*result;
  }
};

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试