leetcode + 数学题,求两个矩形总面积

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u013554860/article/details/79959008
点击打开链接
class Solution {
public:
  int computeArea(int A, int B, int C, int D, int E, int F, int G, int H) {
    int p = (C-A)*(D-B);
    int q = (G-E)*(H-F);
    if((E<=A&&G<=A) ||(E>=C&&G>=C)||(F<=B&&H<=B)||(F>=D&&H>=D))
      return p+q;
    else{
      int p_q=(min(C,G)-max(E,A))*(min(D,H)-max(B,F));
      return p+q-p_q;
    }
  }
};

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭