PHP 随机生成字串

    /**
   * 生成一个指定长度的随机字符串
   * @param int $len
   * @return string
   */
  public function randChar($len=32){
    $source = "1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    $str = "";
    for($i=0; $i<$len; $i++){
      $n = rand(0, strlen($source));
      $str .= substr($source, $n, 1);
      unset($n);
    }
    return $str;
  }

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试