Coding

书写人生的恋爱。

6-15 A/D转换

一、实验目的

(1) 掌握a/d转换器与总线外设的接口方法。

(2)将传感器连接到adc0809的模拟输入端。

二、设备

pc,74ls74 74ls175 集成电路。

三、编程提示

(1)电位器分接电源,接地,中心轴头接in0~in7.,eoc连接irq2中断请求端,jp0~jp4选择连接器,右跳ram,选择开关k11,k12,右跳ram位置。

四、汇编代码

data segment
ioport equ 0ff00h-0280h
io0809a equ ioport+298h
ts1 db 'a/d start.', 0dh, 0ah, '$'
ts2 db 'a/d end.', 0dh, 0ah, '$'
buf dw 300 dup(?)
data ends
stack segment
sta dw 20 dup(?)
top equ length sta
stack ends
code segment
assume cs:code, ds:data, ss:stack
start: mov ax, data
mov ds, ax
mov ax, stack
mov ss, ax
mov sp, top
lea dx, ts1
mov ah, 9
int 21h
mov cx, 300
conv: mov dx, io0809a
mov al, 0
out dx, al
call adint
mov ax, si
lea di, buf
mov [di], al
and al, 0f0h
push cx
mov cl, 4
shr al, cl
pop cx
add al, 30h
cmp al, 39h
jbe displ
add al, 07h
displ: mov dl, al
mov ah, 2
int 21h
mov al, [di]
inc di
and al, 0fh
add al, 30h
cmp al, 39h
jbe disph
add al, 07h
disph: mov dl, al
mov ah, 2
int 21h
mov dl, 20h
mov ah, 2
int 21h
int 21h
loop conv
lea dx, ts2
mov ah, 9
int 21h

adint proc near
push ax
push bx
push cx
mov cx, 0ffffh
delay: mov bx, 2fh
delay1:
dec bx
cmp bx, 0
jnz delay1
loop delay
mov dx, io0809a
in al, dx
mov si, ax
pop cx
pop bx
pop ax
ret
adint endp
code ends
end start
五、结果分析

电压 十进制 十六进制
0 0 0
0.5 26 1a
1 53 35
1.5 78 4e
2 105 69
2.5 133 85
3 157 9d
3.5 180 b4
4 207 cf
4.5 235 eb
5 255 ff


x‘ 2.5
y’ 129.9
Sxx 68.75
Syy 3506
b 51
a 1.5

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u014595256/article/details/51558705
上一篇6-7 8255 控制交通灯
下一篇实验十二 更新语句
想对作者说点什么? 我来说一句

a/d转换的程序代码

2010年04月19日 23KB 下载

89c51代码 A/D转换 D/A转换

2011年03月14日 64KB 下载

A/D和D/A转换使用方法的资料

2009年06月29日 2.27MB 下载

微机控制指导书

2013年09月26日 11.61MB 下载

单片机与嵌入式系统课件

2011年01月09日 183KB 下载

单片机实验五—A/D转换

2014年01月02日 98KB 下载

PCF8591英文手册

2012年09月21日 225KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭