Java Web 实现导航栏 active 状态随着页面自动切换

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/universsky2015/article/details/77965817

效果图

螢幕快照 2017-08-23 23.05.59.png
螢幕快照 2017-08-23 23.05.59.png
螢幕快照 2017-08-23 23.05.46.png
螢幕快照 2017-08-23 23.05.46.png

Controller 代码

  @RequestMapping(value = "meituView", method = arrayOf(RequestMethod.GET))
  fun meituView(model: Model, request: HttpServletRequest): ModelAndView {
    model.addAttribute("requestURI" , request.requestURI)
    return ModelAndView("meituView")
  }


  @RequestMapping(value = "meituFavoriteView", method = arrayOf(RequestMethod.GET))
  fun meituFavoriteView(model: Model, request: HttpServletRequest): ModelAndView {
    model.addAttribute("requestURI" , request.requestURI)
    return ModelAndView("meituFavoriteView")
  }

其中,关键代码是

model.addAttribute("requestURI" , request.requestURI)

前端代码(Freemarker)

<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">美图中国</a>
    </div>
    <div>
      <ul class="nav navbar-nav">

        <li class='<#if requestURI=="/meituView">active</#if>'><a href="meituView">美图列表</a></li>
        <li class='<#if requestURI=="/meituFavoriteView">active</#if>'><a href="meituFavoriteView">精选收藏</a></li>

        <li class=""><a href="doCraw" target="_blank">执行抓取</a></li>

        <li class="dropdown">
          <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
            Kotlin极简教程 <b class="caret"></b>
          </a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li><a href="http://www.jianshu.com/nb/12976878" target="_blank">Kotlin</a></li>
            <li><a href="#">SpringBoot</a></li>
            <li><a href="#">Java</a></li>
            <li class="divider"></li>
            <li><a href="#">Scala</a></li>
            <li class="divider"></li>
            <li><a href="#">Groovy</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">关于</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>其中,关键代码是:

<#if requestURI=="/meituView">active</#if>

完整工程源代码:

https://github.com/EasyKotlin/chatper15_net_io_img_crawler

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭