LCD屏DPI的计算方法

1. DPI

    水平方向: Hdpi = H_resolution x 1_inch / H_length

    垂直方向: Vdpi = V_resolution x 1_inch / V_length

2. pixel pitch (单个像素宽度)

   H pixel pitch = H_length / H_resolution

   V pixel pitch = V_length / V_resolution

    

阅读更多
个人分类: 杂谈
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭