iOS——各种图片、界面变化的动画效果

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/w582324909/article/details/53517419

渐变效果就是一个图案或者界面慢慢的发生变化,而不是瞬间的改变,渐变效果往往能使界面动画更加美观,高大上,其实代码很简单,就一个方法:

  [UIView animateWithDuration:2.0f/*渐变动画的时间*/ animations:^{
    //执行的动画效果,比如透明的的改变,大小的改变,颜色的改变
  }];

示例代码:

1、透明的的变化如下

  [UIView animateWithDuration:2.0f animations:^{
    if (sender.selectedSegmentIndex == 1) {
      self.myBtn.alpha = 0;
    }else {
      self.myBtn.alpha = 1;
    }
  }];

2、颜色变化如下:

  [UIView animateWithDuration:2.0f animations:^{
  if (sender.selectedSegmentIndex == 0) {
    self.myBtn.backgroundColor = [UIColor redColor];
  }else if (sender.selectedSegmentIndex == 1) {
    self.myBtn.backgroundColor = [UIColor greenColor];
  }else {
    self.myBtn.backgroundColor = [UIColor blackColor];
  }
  }];

3、旋转效果:

  [UIView animateWithDuration:2.0f animations : ^{
    self.chooseBtn.transform = CGAffineTransformRotate(self.chooseBtn.transform,M_PI_4*0.25*random );
  }];


4、翻转效果:

[UIView transitionWithView:self.chooseBtn duration:2.0f options:UIViewAnimationOptionTransitionFlipFromRight animations:nil completion:nil];

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试