JavaScript数据结构与算法(二):Queue

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/w_bu_neng_ku/article/details/80345064

开门见山

直接见代码,上一篇JavaScript数据结构与算法(一):Stack有更详细的表述。
作为学习,记录一下。

let Queue = (function () {
  const items = new WeakMap();
  class Queue {
    constructor() {
      items.set(this, []);
    }
    enqueue(ele) {
      let q = items.get(this);
      q.push(ele);
    }
    dequeue() {
      let q = items.get(this);
      let r = q.shift();
      return r;
    }
    front() {
      let q = items.get(this);
      return q[q.length-1];
    }
    isEmpty() {
      return items.get(this).length == 0;
    }
    size() {
      return items.get(this).length;
    }
    clear() {
      items.set(this,[]);
    }
    print() {
      console.log(items.get(this).toString());
    }
  }
  return Queue;
 })();

测试

 let q = new Queue();
 q.enqueue(1);
 q.enqueue(2);
 q.print();
 q.dequeue();
 q.print();

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭