JIRA license申请和语言包下载

版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明来源:http://blog.csdn.net/wag2765 https://blog.csdn.net/wag2765/article/details/50581663
license申请界面(主要注册并登陆atlassian.com账号): 

https://my.atlassian.com/license/evaluation 


中文语言包下载地址: 

https://translations.atlassian.com/dashboard/download?lang=zh_CN#/JIRA
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页