angular 创建开发环境构建项目

一.安装Node.js

官方网址:https://nodejs.org/en/download/
 • 1
 • 2
 • 在命令行中输入:node -v 和 npm -v 验证版本

二.全局安装Angular CLI 脚手架工具

 • 使用npm命令安装

 npm install -g @angular/cli 
 • 1
 • 安装cnpm

  国内直接装经常会出问题,所以设置为淘宝镜像地址会更好。

npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
 • 1
 • 安装angular/cli失败的方法

npm uninstall -g @angular/cli //卸载angular/cli /
 • 1
npm cache clean //清除缓存
 • 1
cnpm install -g @angular/cli //重新安装
 • 1
 • 检测 Angular CLI 是否安装成功

ng -v //查看版本能否正常显示
 • 1

三.创建项目

先到cmd里进入项目所在的目录,用cd命令进入。

 • 新建项目名

ng new angular01 //
 • 1
 • 进入所建目录启动服务

cd angular01
 • 1
cnpm install   //安装依赖 
 • 1
ng serve --open //启动服务
 • 1

四.项目的基本目录结构


├── README.md 
├── e2e 
│ ├── app.e2e-spec.ts 
│ ├── app.po.ts 
│ └── tsconfig.e2e.json 
├── karma.conf.js 
├── package.json 
├── protractor.conf.js 
├── src //主目录 
│ ├── app 
│ │ ├── app.component.css 
│ │ ├── app.component.html 
│ │ ├── app.component.spec.ts 
│ │ ├── app.component.ts //组件 
│ │ └── app.module.ts //根模块 
│ ├── assets 
│ ├── environments 
│ │ ├── environment.prod.ts 
│ │ └── environment.ts 
│ ├── favicon.ico 
│ ├── index.html 
│ ├── main.ts 
│ ├── polyfills.ts 
│ ├── styles.css 
│ ├── test.ts 
│ ├── tsconfig.app.json 
│ ├── tsconfig.spec.json 
│ └── typings.d.ts 
├── tsconfig.json 
└── tslint.json


五.补充命令

Angualr CLI提供了许多常用命令供我们选择:

ng generate class my-new-class       // 新建 class
ng generate component my-new-component   // 新建组件
ng generate directive my-new-directive   // 新建指令
ng generate enum my-new-enum        // 新建枚举
ng generate module my-new-module      // 新建模块
ng generate pipe my-new-pipe        // 新建管道
ng generate service my-new-service     // 新建服务
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ng g cl my-new-class    // 新建 class
ng g c my-new-component   // 新建组件
ng g d my-new-directive   // 新建指令
ng g e my-new-enum     // 新建枚举
ng g m my-new-module    // 新建模块
ng g p my-new-pipe     // 新建管道
ng g s my-new-service    // 新建服务
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页