installEventFilter的使用


voidQObject::installEventFilter ( const QObject * obj )
安装事件过滤器obj到这个对象。

事件过滤器就是接收所有被发送到这个对象的事件的对象。这个过滤器可以停止事件或者把它再转给这个对象。事件过滤器obj通过它的eventFilter()函数来接收事件。如果事件被过滤了(比如,停止了),eventFilter()函数必须返回真,否则它必须返回假。

如果有多个事件过滤器被安装到同一个对象上,最后一个被安装的事件过滤器将先被激活。

实例:

1.  #include <qwidget.h> 

2.   

3.  class MyWidget : public QWidget 

4.  {  

5.      Q_OBJECT  

6.  public:  

7.      MyWidget( QWidget *parent = 0, const char *name = 0 ); 

8.   

9.  protected:  

10.     bool eventFilter( QObject *, QEvent * ); 

11. };  

12.  

13. MyWidget::MyWidget( QWidget *parent, const char *name ) 

14.     : QWidget( parent, name ) 

15. {  

16.     // 为父对象(如果有的话)安装一个过滤器  

17.     if ( parent ) 

18.         parent->installEventFilter( this );  

19. }  

20.  

21. bool MyWidget::eventFilter( QObject *o, QEvent *e ) 

22. {  

23.     if ( e->type() == QEvent::KeyPress ) { 

24.         // 对于键被按下进行特殊处理  

25.         QKeyEvent *k = (QKeyEvent *)e;  

26.         qDebug( "Ate key press %d", k->key() );  

27.         return TRUE; // 吃掉了这个事件  

28.     } else { 

29.         // 标准事件处理  

30.         return QWidget::eventFilter( o, e ); 

31.     }  

32. }  

例如,QAccel类使用这种技术来截取快捷键被按下。

警告:如果在你的eventFilter()函数中你删除了接收对象,请确认返回真。否则,Qt会把这个事件转给被删除的对象并且程序也许会崩溃。

 

发布了18 篇原创文章 · 获赞 12 · 访问量 6万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览