VS2017软件配置以及快捷键整理

1.vs2017使用设置回车(enter)代码补全。

工具-->选项-->文本编辑器-->C/C++-->高级-->主动提交成员列表

 

2.将编辑代码处的方框去掉配置

工具-选项-环境-字体和颜色-突出显示当前行(活动),设置项前景为自动,或者其它颜色即可。

 

 

快捷键整理:

1.代码智能提示       Ctrl+J

2. 重构代码            Alt+Enter

3.跳转到指定行      Ctrl+G

4.注释:        先CTRL+K,然后CTRL+C

   取消注释: 先CTRL+K,然后CTRL+U

 

 

阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页