java 升序_java升序排序

我有一断程序,但是是刚刚学,还不知道是什么意思,还请高手行行注释,谢谢!~~publicclassSortNumString{publicstaticString[]sortNumStr(StringnumStr){if(numStr==null||numStr.tr...

我有一断程序,但是是刚刚学,还不知道是什么意思,还请高手行行注释,谢谢!~~ public class SortNumString { public static String[] sortNumStr(String numStr){ if(numStr==null||numStr.trim().equals("")) return null; StringTokenizer mToken = new StringTokenizer(numStr); String[] result = new String[mToken.countTokens()]; int i = 0; while(mToken.hasMoreTokens()){ result[i] = mToken.nextToken(); i++; } return result; } public static void main(String[] args){ String[] s = sortNumStr("99 345 8 888 55 0 -9999 30"); int[] ii = new int[s.length]; for(int i = 0;i 0) { System.out.print(" "); } System.out.print(ii[i]); } /* //DESC for(int i = s.length -1;i>=0;i--){ if (i < s.length-1) { System.out.print(" "); } System.out.print(ii[i]); }*/ } }

展开

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

34寸乌克丽丽

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值